Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1803580

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 5 października 2015 r.
II SA/Łd 578/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 5 października 2015 r. Starszy Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi - Wydział II Agnieszka Grosińska po rozpoznaniu w dniu 5 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M.J. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi M.J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia przyznać skarżącej prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w Ł., umorzyć postępowanie z wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. AG.

Uzasadnienie faktyczne

W związku ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) 2015 r. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego M.J. wniosła o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Jak wynika z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach skarżąca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z mężem, utrzymując się ze środków z pomocy społecznej w łącznej kwocie 684 zł. Skarżąca nie deklaruje posiadania żadnego majątku ani oszczędności. Mąż skarżącej jest osobą niepełnosprawną, wydatki na leki to koszt rzędu 350 zł. Wnioskodawczyni oświadczyła również, że nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem ani radcą prawnym.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi zważył, co następuje:

Stosownie do art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Jednocześnie ustawodawca w art. 246 § 1 p.p.s.a. uzależnił przyznanie prawa pomocy od wykazania przez stronę, że nie ma ona środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania (przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym) lub że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym).

Zgodnie zaś z art. 249a p.p.s.a., jeżeli strona cofnie wniosek lub rozpoznanie wniosku stało się zbędne, postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy umarza się. Jako że skarżąca jest zwolniona z obowiązku uiszczania kosztów sądowych w niniejszej sprawie na mocy art. 239 pkt 1 lit. a p.p.s.a., należy stwierdzić, że spełnione zostały przesłanki umorzenia postępowania w sprawie przyznania prawa pomocy.

Mając natomiast na uwadze sytuację materialną i osobistą przedstawioną przez wnioskodawczynię uznać należało, iż wniosek zasługuje na uwzględnienie w zakresie dotyczącym ustanowienia pełnomocnika z urzędu. Uprawnione jest bowiem twierdzenie, iż skarżąca nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru.

Wobec powyższego na podstawie art. 246 § 1 pkt 2, art. 249a i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.

AG

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.