Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1785554

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 8 września 2015 r.
II SA/Łd 533/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Arkadiusz Blewązka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J.A. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi J. A. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) nr (...), znak: (...) w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji i orzeczenia nakazu usunięcia elementu dachu budynku mieszkalnego postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.a.bł.

Uzasadnienie faktyczne

J. A. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) nr (...), znak: (...) w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji i orzeczenia nakazu usunięcia elementu dachu budynku mieszkalnego zlokalizowanego w S. przy ul. A 70 przy granicy z działką o nr ewid. 96/1 w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.

W treści skargi skarżąca zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji z uwagi na nieodwracalne skutki usunięcia elementu dachu wystającego poza lico ściany szczytowej budynku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie zasługuje na uwzględnienie.

Art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), przywoływanej dalej jako "p.p.s.a.", stanowi, iż wniesienie skargi do sądu nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania (art. 61 § 3 p.p.s.a.).

Wskazać należy, że koniecznym warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności jest wykazanie przez stronę we wniosku okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Ze znaczną szkodą mamy do czynienia wówczas, gdy grozi utrata przedmiotu świadczenia, który wskutek swych właściwości nie może być zastąpiony innym przedmiotem lub gdy zachodzi niebezpieczeństwo poniesienia straty na życiu i zdrowiu. Znaczna szkoda nie będzie mogła być zrekompensowana wskutek zwrotu spełnionego i wyegzekwowanego świadczenia, jak również nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. Z kolei trudne do odwrócenia skutki to skutki prawne lub faktyczne, które raz zaistniałe powodują istotną lub trwałą zmianę rzeczywistości, przy czym powrót do stanu poprzedniego może nastąpić tylko po dłuższym czasie lub przy stosunkowo dużym nakładzie sił.

Podkreślenia wymaga, że we wniosku o wstrzymanie wykonania należy wskazać, w czym miałoby się wyrażać niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków. Uzasadnienie wniosku winno zatem odnosić się do konkretnych zdarzeń świadczących o tym, że w stosunku do danego wnioskodawcy wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu jest zasadne Ustawa nie nakłada obowiązku udowodnienia przesłanek wstrzymania wykonania, jednakże na wnioskodawcy spoczywa obowiązek uprawdopodobnienia ich istnienia. Obowiązkiem strony jest więc poparcie wniosku twierdzeniami, tezami oraz stosownymi dokumentami przedstawiającymi okoliczności przemawiające za wstrzymaniem wykonania wspomnianego aktu lub czynności. Sąd nie jest bowiem zobowiązany do poszukiwania z urzędu okoliczności przemawiających za uwzględnieniem wniosku (por. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie sygn. akt II FZ 763/14, z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie o sygn. akt II OZ 1403/14, z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie o sygn. akt I OZ 1236/14 http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

W okolicznościach niniejszej sprawy skarżąca ogólnikowo wskazała, iż wykonanie wiązać się będzie z zaistnieniem nieodwracalnych skutków. Jednocześnie skarżąca nie podała żadnych argumentów w tym zakresie i nie uprawdopodobniła, że wykonanie zaskarżonej decyzji wiązać się będzie z taką zmianą rzeczywistości, po której powrót do stanu poprzedniego będzie mógł nastąpić tylko po dłuższym czasie lub przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków. Podkreślić również należy, iż zasadność wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji nie może być rozpatrywana w świetle merytorycznych zarzutów podnoszonych w skardze, bowiem zgodność z prawem wydanej decyzji będzie przedmiotem oceny dopiero w toku rozpoznawania wniesionej skargi.

Mając na względzie, że wniosek J. A. nie został poparty żadnymi szczególnymi okolicznościami, które mogłyby umożliwić zastosowanie instytucji ochrony tymczasowej, stosownie do art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

A. P.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.