Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1785553

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 8 września 2015 r.
II SA/Łd 527/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za nieprzekazanie odpadów do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych postanawia: odrzucić skargę.a.bł.

Uzasadnienie faktyczne

L. F. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za nieprzekazanie odpadów do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 3 lipca 2015 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi. Skarżący otrzymał stosowne wezwanie w tym zakresie dnia 14 lipca 2015 r. Brak fiskalny skargi w zakreślonym terminie nie został uzupełniony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Warunkiem podjęcia przez sąd czynności na skutek wniesionego pisma jest uiszczenie należnej od tego pisma opłaty. Stosownie do art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej powoływana jako "p.p.s.a.") sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jeżeli pismem tym jest skarga, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem jej odrzucenia uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania (art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a.).

W przedmiotowej sprawie niewątpliwie pismo zawierające wezwanie do uiszczenia wpisu zostało skarżącemu doręczone w dniu 14 lipca 2015 r. Wezwanie zawierało prawidłowe pouczenie o skutkach niewykonania obowiązku. Pomimo tego ustawowy termin do usunięcia braku fiskalnego skargi upłynął bezskutecznie z dniem 21 lipca 2015 r., co obligowało Sąd do odrzucenia skargi stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a.

Z uwagi na powyższe, Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

A. P.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.