Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468917

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 4 czerwca 2014 r.
II SA/Łd 50/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi -Wydział II po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej postanawia: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne. a.bł.

Uzasadnienie faktyczne

K. W. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) w sprawie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, wnosząc o jej uchylenie.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Wyrokiem z dnia 26 marca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Ł. z dnia (...) i stwierdził, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku. Przesyłka zawierająca odpis wspomnianego wyroku wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie i terminie wniesienia skargi kasacyjnej została zwrócona do sądu z adnotacją doręczyciela "zgon (...)".

Na podstawie zarządzenia z dnia 8 maja 2014 r. sąd zwrócił się do Urzędu Stanu Cywilnego w Ł. o nadesłanie odpisu aktu zgonu K. W.

W odpowiedzi, Urząd Stanu Cywilnego w Ł. przesłał odpis skrócony aktu zgonu K. W., z którego wynika, że skarżąca zmarła w dniu 12 marca 2014 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - przywoływanej dalej w tekście jako "p.p.s.a.", sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez stronę zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela, z zastrzeżeniem § 3.

W niniejszej sprawie sąd w toku postępowania sądowoadministracyjnego powziął wiadomość o śmierci skarżącej K. W., która zmarł w toku postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi. Powyższa okoliczność obligowała więc sąd do zawieszenia postępowania.

O powyższym sąd orzekł w sentencji postanowienia na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 p.p.s.a. a. bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.