Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723142

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 24 września 2019 r.
II SA/Łd 479/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Sekunda-Lenczewska.

Sędziowie: WSA Agnieszka Grosińska, NSA Paweł Janicki (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 września 2019 r. sprawy ze skargi A Sp.z.o.o. w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) nr (...) przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji postanawia:

1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne;

2. zwrócić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rzecz strony skarżącej A Sp. z o.o. w K. kwotę 500 (pięćset) złotych tytułem zwrotu uiszczonego wpisu od skargi, zaksięgowanego w dniu 21 maja 2019 r. pod pozycją (...). M.K.

Uzasadnienie faktyczne

A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. zaskarżyła do sądu administracyjnego decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z (...) r., znak (...), w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji.

Pismem z dnia 6 września 2019 r. strona skarżąca oświadczyła, że cofa ww. skargę i jednocześnie wnosi o zwrot uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) - w skrócie: "p.p.s.a." - skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Cofnięcie skargi oznacza rezygnację strony z kontynuowania postępowania sądowoadministracyjnego. Sąd ma obowiązek uwzględnienia cofnięcia skargi, jeżeli żądanie strony skarżącej w tym zakresie nie jest niedopuszczalne w świetle uregulowania przepisu art. 60 p.p.s.a. W niniejszej sprawie sąd uznał cofnięcie skargi za dopuszczalne i ocenił, że nie zmierza ono ani do obejścia prawa, ani nie powoduje utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Stosownie natomiast do art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym (art. 161 § 2 p.p.s.a.). Z kolei przepis art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. stanowi, iż sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

W tym stanie rzeczy sąd, na podstawie art. 60, art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a. orzekł, jak w pkt 1 postanowienia.

O zwrocie wpisu sądowego od skargi sąd orzekł w pkt 2 postanowienia, na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

A. P.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.