Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1803558

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 30 września 2015 r.
II SA/Łd 448/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Kubot-Szustowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 30 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. H. o uzupełnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 23 września 2015 r. w sprawie o sygnaturze II SA/Łd 448/15 w zakresie zwrotu kosztów postępowania w sprawie ze skargi A. H. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...), Nr (...) znak: (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku sporządzenia ekspertyzy technicznej części obiektu postanawia: - uzupełnić wyrok z dnia 23 września 2015 r. wydany w sprawie o sygnaturze II SA/Łd 448/15 poprzez zasądzenie od (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. na rzecz A. H. kwotę 100 (słownie: sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.a.bł.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 23 września 2015 r., po rozpoznaniu skargi A. H., uchylił zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...), nr (...).

W dniu 23 września 2015 r. skarżący wniósł o uzupełnienie wyroku poprzez orzeczenie o kosztach postępowania o zwrot, których wnioskował w piśmie uzupełniającym skargę. Wniosek w tym przedmiocie został złożony ustnie po ogłoszeniu wyroku i został wpisany do protokołu rozprawy z dnia 23 września 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako: "p.p.s.a."), strona może w ciągu 14 dni od doręczenia wyroku z urzędu - a gdy wyroku nie doręcza się stronie od dnia ogłoszenia - zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu. Wniosek co do zwrotu kosztów sąd może rozpoznać na posiedzeniu niejawnym (art. 157 § 2 p.p.s.a.).

Odnosząc się merytorycznie do powyższego wniosku zaakcentować wypada, iż stosownie do treści art. 200 p.p.s.a., w razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji przysługuje skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność albo dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw. Do niezbędnych kosztów postępowania prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem lub radcą prawnym, zalicza się poniesione przez stronę koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub pełnomocnika oraz równowartość zarobku lub dochodu utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie (art. 205 § 1 p.p.s.a.).

W rozpatrywanej sprawie sąd wyrokiem z dnia 23 września 2015 r. uwzględnił skargę strony skarżącej, zatem - stosownie do art. 200 p.p.s.a. - wobec zawartego w piśmie z dnia 28 lipca 2015 r. stanowiącym uzupełnienie skargi wniosku o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania, powinien zawrzeć w tymże wyroku także rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów postępowania. Niewątpliwie sąd takowego rozstrzygnięcia nie zawarł, co skutkuje uznaniem, iż wniosek o uzupełnienie wyroku w tym zakresie zasługuje na uwzględnienie.

Na zasądzoną kwotę składa się uiszczony przez stronę skarżącą wpis od skargi w wysokości 100 zł.

W tej sytuacji, sąd orzekł jak w postanowieniu na mocy art. 157 § 1, § 2 i § 3 p.p.s.a. a. bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.