Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1549129

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 4 grudnia 2014 r.
II SA/Łd 445/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie środowiskowego uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia postanawia: zwrócić stronie skarżącej z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem nadpłaconego wpisu od skargi kasacyjnej, zaksięgowaną w dniu 2 grudnia 2014 r. pod poz. (...). a.bł.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 7 października 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę D. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) w przedmiocie środowiskowego uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia.

W dniu 1 grudnia 2014 r. pełnomocnik strony skarżącej złożył skargę kasacyjną i uiścił na rachunek Sądu wpis sądowy od skargi kasacyjnej w wysokości 200 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie art. 233 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - powoływanej dalej jako p.p.s.a.) w związku z § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł.

Jednocześnie jak wskazuje ustawodawca w § 2 ust. 3 pkt 3 ww. rozporządzenia, wpis stały wynosi w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu ochrony środowiska i przyrody - 200 zł. Oznacza to, iż z uwagi na przedmiot skargi rozpoznanej wyrokiem z dnia 7 października 2014 r., wpis sądowy od skargi wyniósł 200 zł, co za tym wpis od skargi kasacyjnej wynosi połowę wpisu od tej skargi. Strona skarżąca uiściła tytułem wpisu sądowego od skargi kasacyjnej kwotę 200 zł.

Stosownie zaś do art. 225 p.p.s.a. opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

W świetle powyższego Sąd, na podstawie art. 225 p.p.s.a., rozstrzygnął jak w sentencji.

a.

bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.