Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468914

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 4 czerwca 2014 r.
II SA/Łd 383/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Kubot-Szustowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zmiany decyzji przyznającej świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej postanawia: odrzucić skargę. a.bł.

Uzasadnienie faktyczne

M. W. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł., z dnia (...), nr (...) w przedmiocie zmiany decyzji przyznającej świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Skargę podpisał adwokat, działający w imieniu skarżącej w trakcie postępowania przed organem drugiej instancji, na mocy pełnomocnictwa udzielonego w dniu (...) Owo pełnomocnictwo upoważniało adwokata do " prowadzenia sprawy - odwołania od decyzji dot. świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (...) - we wszystkich instancjach, z prawem substytucji".

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 3 kwietnia 2014 r. wezwano adwokata do usunięcia braków formalnych skargi przez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Stosowne wezwanie doręczono adwokatowi w dniu 16 kwietnia 2014 r., jednak zakreślony termin na jego wykonanie upłynął bezskutecznie.

Wobec powyższego zarządzeniem z dnia 6 maja 2014 r. wezwano skarżącą do usunięcia braków formalnych skargi, poprzez jej podpisanie lub nadesłanie podpisanego odpisu skargi, ewentualnie do potwierdzenia czynności, polegającej na złożeniu skargi przez adwokata, w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia. Wezwanie doręczono stronie w dniu 13 maja 2014 r., jednakże tym razem także termin do uzupełnienia braków upłynął bezskutecznie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 57 § 1, w związku z art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), powoływanej dalej jako p.p.s.a., skarga oprócz elementów enumeratywnie określonych w art. 57 § 1 p.p.s.a. powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a więc musi także zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

Na wstępie wyjaśnić należy, iż wprawdzie w aktach administracyjnych sprawy znajduje się pełnomocnictwo z dnia (...) udzielone adwokatowi, który w imieniu skarżącej podpisał przedmiotową skargę, jednak nie legitymuje go ono do zastępowania strony przed sądem administracyjnym. Z treści tegoż pełnomocnictwa wynika bowiem, że uprawniało ono adwokata jedynie do wniesienia odwołania od decyzji organu pierwszej instancji "we wszystkich instancjach z prawem substytucji". Postępowanie przed sądem administracyjnym nie jest natomiast instancyjnym postepowaniem administracyjnym, zatem udzielone w dniu (...) pełnomocnictwo nie legitymowało adwokata do wniesienia skargi. Tym samym, w przedstawionych powyżej realiach działający w trakcie postępowania administracyjnego pełnomocnik, na mocy art. 37 § 1 p.p.s.a. obowiązany był przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo, z którego wynikałoby dlań umocowanie do występowania w imieniu skarżącej także przed sądem administracyjnym, czego pomimo wezwania nie uczynił.

Skarżąca także, pomimo wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi i pouczenia o skutkach uchylenia się od wykonania tego obowiązku nie usunęła braków skargi, uniemożliwiając tym samym nadanie skardze dalszego biegu.

W konsekwencji sąd zobligowany był do odrzucenia skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. a. bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.