Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1792823

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 27 maja 2015 r.
II SA/Łd 366/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Rymaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych na rzecz osoby uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego postanawia: odrzucić skargę.a.bł.

Uzasadnienie faktyczne

Z. S. zaskarżył do sądu administracyjnego decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) nr (...), w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych na rzecz osoby uprawnionej świadczeń z funduszu aliementacyjnego.

Zaskarżona decyzja została doręczona skarżącemu w dniu 6 marca 2015 r. i zawierała pouczenie o terminie i sposobie wniesienia skargi do sądu administracyjnego. W dniu 3 kwietnia 2015 r. skarżący nadał pocztą ww. skargę adresując kopertę bezpośrednio do Wojewódzkiego Sąd Administracyjny w Łodzi. Skarga wpłynęła do tut. sądu w dniu 7 kwietnia 2015 r.

W dniu 8 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, stosownie do art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - w skrócie: "p.p.s.a." - przekazał skargę Z. S. Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w P., o czym poinformowano skarżącego.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. wniosło o odrzucenie skargi z powodu przekroczenia ustawowego terminu na jej złożenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do przepisu art. 53 § 1 p.p.s.a. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Zgodnie zaś z przepisem art. 54 § 1 p.p.s.a. ustawy, skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi. O zachowaniu terminu do wniesienia skargi do sądu decyduje data złożenia skargi bezpośrednio w siedzibie organu administracji albo data nadania tej skargi pocztą na adres organu administracji.

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym ugruntowany jest pogląd, iż nadanie skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego nakłada na sąd obowiązek przekazania tej skargi do organu właściwego. Nie wpływa to jednak na bieg terminu do jej wniesienia. O zachowaniu terminu, o którym mowa decyduje wówczas data przekazania skargi przez sąd do organu administracji (por. postanowienia NSA z dnia 30 września 2011 r., sygn. akt II FSK 1768/11; z dnia 17 marca 2011 r., sygn. akt II FSK 2336/10; z dnia 2 marca 2011 r., sygn. akt II FZ 65/11; z dnia 29 maja 2008 r., sygn. akt I FSK 631/08; z dnia 15 kwietnia 2008 r., sygn. akt II GSK 295/08 - orzeczenia dostępne w internetowej Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Z akt sprawy bezsprzecznie wynika, że w dniu 6 marca 2015 r. organ administracji doręczył skarżącemu decyzję z dnia 3 marca 2015 r., zatem termin do złożenia skargi do sądu administracyjnego upływał w dniu 6 kwietnia 2015 r. Skarżący nadał co prawda skargę w ostatnim dniu ww. terminu, jednakże wbrew ustawowemu obowiązkowi błędnie zaadresował ją na adres Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, zamiast na adres Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. Skutkiem tego było przekroczenie trzydziestodniowego terminu do wniesienia skargi, bowiem wpłynęła ona do sądu w dniu 7 kwietnia 2015 r. Sąd natomiast niezwłocznie, bo już następnego dnia (8 kwietnia 2015 r.), powołując się na art. 54 § 1-3 p.p.s.a., przekazał skargę organowi administracji.

Jednocześnie wskazać należy, iż w myśl przepisu art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. ustawy, sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Termin, o którym mowa jest bowiem terminem ustawowym i nie podlega on w żadnym wypadku skracaniu, ani przedłużaniu. Sąd natomiast ma obowiązek z urzędu oceniać zachowanie terminu do wniesienia skargi. W przypadku przekroczenia terminu do wniesienia skargi, jego przywrócenie jest możliwe wyłącznie na wniosek strony, stosownie do art. 86 § 1 i art. 87 § 1-5 p.p.s.a.

W świetle powyższego uzasadnione jest stwierdzenie, iż skarżący nie zachował trzydziestodniowego terminu do wniesienia skargi, co uniemożliwia skuteczne wszczęcie postępowania sądowego.

Z tych wszystkich względów Sąd, na podstawie przepisu art. 58 § 1 pkt 2 oraz § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

a.

bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.