Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1803554

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 6 października 2015 r.
II SA/Łd 359/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 6 października 2015 r. Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi - Wydział II - Leszek Foryś po rozpoznaniu w dniu 6 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokat M.S. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi M.H.-J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego postanawia: przyznać adwokat M.S., prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Ł. przy ul. A, kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem 60/100) złotych, obejmującą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu skarżącej i nakazać wypłacenie powyższej kwoty adwokat M.S. z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. lf.

Uzasadnienie faktyczne

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęło pismo adwokat M.S., informujące o sporządzeniu opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 23 sierpnia 2015 r., II SA/Łd 359/15, oddalającego skargę M.H.-J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w.Ł. z dnia (...) w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego. Wyżej wymienione pismo zawierało także wniosek o zasądzenie kosztów pomocy prawnej udzielonej skarżącej przez adwokata ustanowionego z urzędu, wraz z oświadczeniem, że koszty te nie zostały pokryte w żadnej części.

Uwzględniając zatem wniosek, stosownie do przepisu § 19 pkt 1 w związku z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461), w związku z art. 258 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), orzeczono jak w postanowieniu.

lf

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.