Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1803547

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 17 września 2015 r.
II SA/Łd 329/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Sekunda-Lenczewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 17 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 lipca 2015 r. sygn. akt II SA/Łd 329/15 wydanego w sprawie ze skargi B. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej.a.bł.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 8 lipca 2015 r. oddalił skargę B. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami.

W dniu 8 lipca 2015 r. strona skarżąca wystąpiła o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia opisanego wyroku oraz o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego.

W dniu 24 lipca 2015 r. strona skarżąca odebrała odpis wyroku z dnia 8 lipca 2015 r. wraz z uzasadnieniem. Następnie w dniu 7 sierpnia 2015 r. strona odebrała odpis postanowienia z dnia 3 sierpnia 2015 r. o przyznaniu prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego, którego wyznaczy Okręgowa Izba Radców prawnych w Ł.

W dniu 18 sierpnia 2015 r. do Sądu wpłynęło pismo Okręgowej Izby Radców Prawnych w Ł. z dnia 7 sierpnia 2015 r. o wyznaczeniu dla skarżącej pełnomocnika, ze wskazaniem danych tegoż pełnomocnika. W dniu 27 sierpnia 2015 r. wyznaczony z urzędu radca prawny stawił się w Sądzie i wystąpił o sporządzenie kserokopii poszczególnych kart akt sądowych i administracyjnych. Sporządzone kserokopie oznaczonych we wniosku dokumentów pełnomocnik odebrał w dniu 28 sierpnia 2015 r.

W dniu 4 września 2015 r. pełnomocnik skarżącej złożył skargę kasacyjną od wyroku z dnia 8 lipca 2015 r. i jednocześnie wniósł o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej. Wskazując na zasadność wniosku o przywrócenie terminu pełnomocnik wskazał, iż postanowienie z dnia 3 sierpnia 2015 r. o ustanowieniu dla skarżącej radcy prawnego z urzędu zostało mu doręczone w dniu 18 sierpnia 2015 r. i wówczas otworzył się termin do złożenia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl przepisów art. 86 i art. 87 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - powoływanej dalej jako p.p.s.a.), uchybiony termin można przywrócić, jeżeli spełnione zostaną następujące przesłanki: strona wystąpi z wnioskiem o przywrócenie terminu, wniosek taki zostanie wniesiony w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, równocześnie ze złożeniem wniosku strona dokona czynności, dla której określony był termin, we wniosku uprawdopodobnione zostaną okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu, powstanie ujemnych dla strony skutków w zakresie postępowania sądowego.

Dla przywrócenia terminu konieczne jest, aby wskazane wyżej przesłanki zostały spełnione łącznie, w przeciwnym razie wniosek podlega oddaleniu bądź też - w przypadku wniosku spóźnionego lub z mocy ustawy niedopuszczalnego - odrzuceniu przez sąd. Najistotniejszą pozostaje kwestia dotycząca zachowania przewidzianego w art. 87 § 1 p.p.s.a. siedmiodniowego terminu do złożenia prośby o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, a to z kolei wymaga prawidłowego ustalenia daty, w której ustała przyczyna uniemożliwiająca wniesienie skargi kasacyjnej w terminie. Oznacza to, że zawsze, także w przypadku wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, rozważyć należy czy początek wskazanego siedmiodniowego terminu, należy liczyć od dnia, w którym adwokat dowiedział się o ustanowieniu go pełnomocnikiem z urzędu, czy też uwzględniając okoliczności sprawy należy ten termin liczyć od innej daty.

Przypomnieć wypada, iż zgodnie z art. 177 § 1 p.p.s.a. skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Przepis ten jest jednoznaczny i nie pozostawia wątpliwości, że od momentu doręczenia skarżącej odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem, liczony jest bieg terminu do złożenia skargi kasacyjnej niezależnie od tego, czy strona ustanowiła pełnomocnika z wyboru, czy też wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Przewidziany w art. 175 § 1 p.p.s.a. przymus adwokacko-radcowski nie oznacza, że ubieganie się o przyznanie pełnomocnika z urzędu ma wpływ na interpretację art. 177 § 1 p.p.s.a. Przepisy ustawy nie przewidują wstrzymania biegu terminów ustawowych. Tak więc również postępowanie w przedmiocie prawa pomocy nie może stanowić i nie stanowi podstawy do wstrzymania lub wydłużenia biegu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Z uwagi na przedmiot rozstrzyganego wniosku strony skarżącej podkreślić trzeba, iż Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 27 czerwca 2000 r., sygn. akt I CZP 62/00 (publ. OSNC 2001/1/7) wyraził pogląd, iż "przyczyna uchybienia terminowi do wniesienia kasacji przez pełnomocnika ustanowionego przez Sąd ustaje w dniu, w którym miał on rzeczywistą możliwość wniesienia kasacji, a nie w dniu dowiedzenia się przez niego o wyznaczeniu go pełnomocnikiem". Ten pogląd prawny został zaakceptowany na gruncie postępowania przed sądami administracyjnymi, czemu dano wyraz formułując stanowisko, iż skarga kasacyjna jest szczególnego rodzaju pismem procesowym, obwarowanym obowiązkiem sporządzenia przez wykwalifikowanego pełnomocnika i w przypadku ustanowienia pełnomocnika w trybie art. 244 p.p.s.a. za dzień, w którym ustała przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej należy uznać dzień, w którym pełnomocnik miał rzeczywistą możliwość wniesienia skargi kasacyjnej, co może nastąpić dopiero po zapoznaniu się z aktami sprawy, stanowiskiem skarżącego co do zakresu zaskarżenia i po sporządzeniu skargi kasacyjnej, nie później jednak niż z upływem 30 dni od dnia, gdy pełnomocnik zawiadomiony został o wyznaczeniu do reprezentowania strony. Pełnomocnik taki nie może bowiem być w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do pełnomocnika z wyboru, związanego terminem do sporządzenia skargi kasacyjnej określonym w art. 177 § 1 p.p.s.a. (vide postanowienia NSA: z dnia 9 grudnia 2009 r., sygn. akt II OZ 1093/09; z dnia 8 czerwca 2006 r., sygn. akt I FZ 198/06; z dnia 24 października 2013 r., sygn. akt I OZ 999/13; postanowienie WSA w Olsztynie z dnia 8 października 2010 r., sygn. akt II SA/Ol 364/13 - http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

W świetle powyższego, w ocenie Sądu stwierdzić trzeba, iż w warunkach niniejszej sprawy przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej ustała w dniu 28 sierpnia 2015 r., kiedy to działający z urzędu pełnomocnik skarżącej po zapoznaniu się z materią sprawy miał możliwość wniesienia skargi i taką skargę kasacyjną wniósł wraz z wnioskiem o przywrócenia terminu do jej złożenia w dniu 4 września 2015 r. I co ważne, data ta mieści się w trzydziestodniowym terminie od dnia, w którym pełnomocnik dowiedział się, że został ustanowiony w tej sprawie pełnomocnikiem z urzędu, co miało miejsce w dniu 18 sierpnia 2015 r.

Z tych wszystkich względów uznać należy, że spełnione zostały łącznie wszystkie przesłanki, od których zależy przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej i stąd na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a. Sąd orzekł o przywróceniu uchybionego terminu.

a.

bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.