Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1803542

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 2 października 2015 r.
II SA/Łd 277/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi w Wydziale II Agnieszka Grosińska po rozpoznaniu w dniu 2 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku radcy prawnego M.K. o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi H.Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) 2015 r. Nr (...) w przedmiocie nakazu usunięcia odpadów postanawia przyznać i nakazać wypłatę z funduszu Skarbu Państwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi kwotę wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w wysokości 180 (sto osiemdziesiąt) złotych, powiększoną o kwotę należnego podatku od towarów i usług na rzecz radcy prawnego M.K., Kancelaria Radcy Prawnego w Ł. przy al. A. AG.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 10 lipca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę H.Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. w przedmiocie nakazu usunięcia odpadów.

W dniu 10 września 2015 r. pełnomocnik skarżącego ustanowiony z urzędu wniósł o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, przedstawiając opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej i jednocześnie oświadczając, że koszty te nie zostały opłacone w całości ani w części.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., wyznaczony radca prawny otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności radców prawnych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrot niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu reguluje rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 490), którego przepis § 15 stanowi, że koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3 - 5 oraz niezbędne udokumentowane wydatki radcy prawnego.

Stosownie natomiast do treści § 14 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w drugiej instancji za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli sprawy nie prowadził ten sam radca w drugiej instancji - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 złotych. Stawka minimalna stanowiąca podstawę obliczenia wysokości wynagrodzenia radcy prawnego ustanowionego z urzędu wynosi 240 złotych, zatem w rozpoznawanej sprawie wynagrodzenie to kwota 180 złotych.

O wysokości wynagrodzenia z tego tytułu orzeczono mając na uwadze postanowienie § 2 ust. 3 rozporządzenia, zgodnie z którym w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, wynagrodzenie podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

Wobec powyższego na podstawie art. 250 oraz art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a. orzeczono jak w postanowieniu.

AG

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.