Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1792724

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 7 maja 2015 r.
II SA/Łd 224/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Rymaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. D. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy potwierdzenia okresów pozostawania bez pracy na skutek represji politycznych postanawia: odrzucić skargę.a.bł.

Uzasadnienie faktyczne

Z. D. zaskarżył do sądu administracyjnego decyzję na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...), nr (...), w przedmiocie odmowy potwierdzenia okresów pozostawania bez pracy na skutek represji politycznych.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 26 marca 2015 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł. Z zawartego w ww. wezwaniu pouczenia wynikało, że nieuiszczenie wpisu sądowego od skargi w terminie 7 dni będzie skutkowało jej odrzuceniem.

Przesyłka listowa zawierająca wezwanie do uzupełnienia braków fiskalnych skargi wróciła do sądu z adnotacją "Zwrot do nadawcy z oddziału R. z powodu B3 - adresat nie odebrał przesyłki w terminie" i oznaczeniem datą 16 kwietnia 2015 r. Na kopercie i zwrotnym potwierdzeniu odbioru znajdowała się adnotacja, z której wynikało, że w dniu 31 marca 2015 r. doręczyciel nie zastał adresata w domu, w związku z czym w skrzynce oddawczej zostawił zawiadomienie o tym, że przesyłkę pozostawiono we wskazanej placówce pocztowej. Przesyłka była powtórnie awizowana w dniu 8 kwietnia 2015 r.

Zarządzeniem Sędziego z dnia 24 kwietnia 2015 r. uznano, iż doręczenie wezwania do usunięcia braków fiskalnych skargi nastąpiło w dniu 14 kwietnia 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - w skrócie p.p.s.a. - od skargi pobiera się wpis. Wysokość wpisu została określona na podstawie § 2 ust. 3 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.).

Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.). Z kolei w myśl art. 58 § 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Stosownie do art. 73 § 1-4 p.p.s.a. w razie niemożności doręczenia w sposób przewidziany w powołanej ustawie pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej, dokonując jednocześnie zawiadomienia o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia. Zawiadomienie to umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. W przypadku niepodjęcia pisma w terminie 7 dni, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia, o którym wyżej mowa.

Z powyższego wynika, iż dwukrotne awizowanie przesyłki, w sposób określony w art. 73 p.p.s.a., uzasadnia przyjęcie domniemania faktycznego, że przesyłka ta doszła do rąk adresata, a co za tym idzie, że dokonane w ten sposób doręczenie było skuteczne.

W oparciu o wyżej przytoczone przepisy sąd uznał, że przesyłka skierowana do skarżącego zawierająca wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi została prawidłowo awizowana. Skoro zatem pierwsze zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki i pozostawieniu jej we wskazanej placówce pocztowej miało miejsce w dniu 31 marca 2015 r., to oznacza, że termin do odbioru tej przesyłki upływał w dniu 14 kwietnia 2015 r., a zatem można było uznać, iż na mocy art. 73 § 4 p.p.s.a. przesyłka została skarżącemu doręczona z tym dniem.

W związku z powyższym zakreślony skarżącemu termin do usunięcia braków fiskalnych skargi ekspirował bezskutecznie z dniem 21 kwietnia 2015 r., wpis sądowy nie został uiszczony. W tej sytuacji skarga, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 p.p.s.a., podlega odrzuceniu.

a.

bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.