Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720633

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 18 września 2019 r.
II SA/Łd 205/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 18 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu M. O., J. O. i A. O. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej postanawia: odrzucić sprzeciw. B.A.

Uzasadnienie faktyczne

M. O., J. O. i A. O., reprezentowani przez adwokata, wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi sprzeciw od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) roku nr (...) w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

Zarządzeniem z dnia 14 marca 2019 r. wezwano pełnomocnika skarżących do złożenia pełnomocnictwa procesowego lub jego uwierzytelnionego odpisu do działania w imieniu skarżących przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia sprzeciwu.

Stosowne wezwanie pełnomocnik skarżących odebrał w dniu 21 marca 2019 r., jednak w zakreślonym terminie nie usunął ww. braku formalnego sprzeciwu.

Pismem z dnia 18 kwietnia 2019 r. (nadanym w placówce pocztowej w dniu 19 kwietnia 2019 r.), pełnomocnik skarżących złożył wniosek o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych sprzeciwu, przedkładając jednocześnie pełnomocnictwo.

Postanowieniem z dnia 21 maja 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków sprzeciwu.

Zażalenie na powyższe postanowienie zostało oddalone przez oddalone przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 23 sierpnia 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Sprzeciw podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 64a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), powoływanej dalej jako: "p.p.s.a.", od decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 k.p.a., skarga nie przysługuje, jednakże strona niezadowolona z treści decyzji może wnieść od niej sprzeciw, zwany dalej "sprzeciwem od decyzji".

Stosownie do art. 64b § 1 p.p.s.a. do sprzeciwu od decyzji stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Z kolei art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. stanowi, że sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Jednym z warunków dopuszczalności sprzeciwu od decyzji jest więc jego wniesienie z zachowaniem wymogów formalnych pisma procesowego.

W myśl zaś art. 64b § 2 p.p.s.a. sprzeciw, będąc pismem procesowym strony, analogicznie jak skarga, powinien czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Podstawowe wymogi, jakim powinny odpowiadać pisma w postępowaniu sądowym, w tym także sprzeciw od decyzji, określono w art. 46 i art. 47 p.p.s.a.

Wobec powyższego do sprzeciwu znajduje zastosowanie art. 46 § 1 pkt 4 i § 3 p.p.s.a., w których to przepisach ustawodawca wprowadził wymóg podpisania sprzeciwu przez skarżącego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, a jeżeli sprzeciw wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa, także dołączenia do niego pełnomocnictwa.

Według art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. Jednakże w przypadku sprzeciwu od decyzji, z uwagi na odpowiednie zastosowanie przepisów o skardze, sąd odrzuca sprzeciw od decyzji, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jego braków formalnych (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, że sprzeciw skarżącego jest obarczony brakiem formalnym, który mimo prawidłowego wezwania sądowego nie został uzupełniony.

Na podstawie zarządzenia z dnia 14 marca 2019 r. adwokat T. K., który wniósł sprzeciw w imieniu M. O., J. O. i A. O., został wezwany do nadesłania pełnomocnictwa procesowego zawierającego upoważnienie do działania w imieniu skarżących przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi.

Wezwanie w powyższej kwestii doręczone zostało w dniu 21 marca 2019 r., jednak w wyznaczonym terminie pełnomocnik nie przedłożył żądanego pełnomocnictwa.

Wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia powyższego braku formalnego sprzeciwu został odrzucony postanowieniem tutejszego Sądu z dnia 21 maja 2019 r., z kolei zażalenie na wspomniane postanowienie zostało oddalone przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 23 sierpnia 2019 r.

W tym stanie rzeczy uznać należało, że nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie braku formalnego sprzeciwu od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) stwarza podstawę do jego odrzucenia (art. 58 § 1 pkt 3 w związku z art. 64b § 2 p.p.s.a.). Odrzucenie zaś sprzeciwu nie dało możliwości odniesienia się do zasadności podniesionych w nim zarzutów.

Z powyższych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. w związku z art. 64b § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

B.A.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.