Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1945211

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 16 grudnia 2015 r.
II SA/Łd 182/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Sekunda-Lenczewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. P. S. i J. S. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod ulicę postanawia: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne.a.bł.

Uzasadnienie faktyczne

W odpowiedzi na wezwanie Sądu z dnia 13 października 2015 r. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, G. P. S. będący w sprawie niniejszej zarówno skarżącym jak i pełnomocnikiem drugiego skarżącego J. S., nadesłał wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia w całości od kosztów sądowych. Dodatkowo poinformował, iż skarżący J. S. zmarł w dniu 8 listopada 2015 r.

W dniu 14 grudnia 2015 r. wpłynęło do Sądu pismo Urzędu Stanu Cywilnego m.st. W. z dnia 7 grudnia 2015 r. w załączeniu, którego Urząd nadesłał odpis skrócony aktu zgonu J. S. potwierdzający, iż skarżący zmarł w dniu 8 listopada 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie sądowe w niniejszej sprawie należało zawiesić.

Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako: p.p.s.a.), sąd z urzędu zawiesza postępowanie w razie śmierci strony (...), z zastrzeżeniem § 3. Zawieszenie ma skutek od dnia tego zdarzenia (art. 124 § 2 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie, jak wynika z ustalonego stanu faktycznego, wystąpiła przesłanka zawieszenia postępowania sądowego do dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego albo do dnia ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku (art. 128 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 i art. 131 p.p.s.a., Sąd zawiesił postępowanie sądowe w sprawie.

a.

bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.