Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2638283

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 27 marca 2019 r.
II SA/Łd 170/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Rymaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. N. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od postanowienia dotyczącego wskazania nowego terminu załatwienia sprawy postanawia: odrzucić skargę. Lp/

Uzasadnienie faktyczne

S. N. zaskarżył do sądu administracyjnego postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z (...), nr (...), w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od postanowienia dotyczącego wskazania nowego terminu załatwienia sprawy.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. podniosło, że zaskarżone postanowienie zostało doręczone skarżącemu 21 stycznia 2019 r. Termin do wniesienia skargi upływał zatem 20 lutego 2019 r. Natomiast skarżący nadał skargę pocztą 22 lutego 2019 r., a więc po upływie ustawowego terminu. W związku z tym organ II instancji wniósł o odrzucenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do przepisu art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) - w skrócie: "p.p.s.a." - skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (art. 83 § 2 p.p.s.a.). Natomiast zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Sąd odrzuca skargę postanowieniem, które może być wydane na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

Z akt sprawy bezsprzecznie wynika, że 21 stycznia 2019 r. skarżącemu doręczono zaskarżone postanowienie, która zawierało pouczenie o terminie i sposobie wniesienia skargi do sądu administracyjnego. W związku z tym, zgodnie z powołanym wyżej art. 53 § 1 p.p.s.a., trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi do sądu administracyjnego upływał 20 lutego 2019 r. Tymczasem skarga w niniejszej sprawie została nadana pocztą dopiero 22 lutego 2019 r., tj. z uchybieniem terminu, o którym mowa w art. 53 § 1 p.p.s.a. Tym samym skarżący nie zachował trzydziestodniowego terminu do wniesienia skargi, co uniemożliwia skuteczne wszczęcie postępowania sądowego.

Jednocześnie wskazać należy, że termin do wniesienia skargi jest terminem ustawowym i nie podlega on w żadnym wypadku skracaniu, ani przedłużaniu. Sąd natomiast ma obowiązek z urzędu oceniać zachowanie terminu do wniesienia skargi.

Z tych wszystkich względów sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 oraz § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

Lp/

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.