Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894610

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 9 marca 2011 r.
II SA/Łd 1548/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski (spr.).

Sędziowie WSA: Joanna Sekunda-Lenczewska, Arkadiusz Blewązka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2011 r. sprawy ze skargi A. F.-P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieterminowe przekazanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów postanawia: otworzyć zamkniętą rozprawę i odroczyć.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.