Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 772875

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 24 stycznia 2011 r.
II SA/Łd 1543/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Referendarz sądowy Agnieszka Grosińska (sprawozdawca).

Sentencja

Dnia 24 stycznia 2011 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku H.S. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi H.S. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę budynku gospodarczego postanawia przyznać skarżącej prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. AG

Uzasadnienie faktyczne

H.S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę budynku gospodarczego.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 29 grudnia 2010 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w wysokości 500 złotych.

W odpowiedzi na wezwanie skarżąca wystąpiła z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Jak wynika z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach skarżąca pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z mężem. Małżonkowie uzyskują dochody z tytułu emerytur w łącznej wysokości 1.860 złotych, posiadają dom o powierzchni 100 m kw. oraz gospodarstwo rolne o powierzchni 3 ha, z którego nie uzyskują dochodów. W uzasadnieniu wniosku skarżąca wskazała, że małżonkowie nie mają oszczędności, spłacają zobowiązania, których miesięczna rata kształtuje się na poziomie ok. 500 złotych. Skarżąca cierpi na astmę oskrzelową, mąż strony - na chorobę nowotworową, wobec czego wydatki na leki wynoszą ok. 400 złotych miesięcznie. Małżonkowie mieszkają sami i sami ponoszą wydatki związane z utrzymaniem domu, koszt opału na zimę to wydatek rzędu 4.000 złotych.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi zważył, co następuje:

Stosownie do przepisów art. 243 § 1 i art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., osobie fizycznej przyznaje się, na jej wniosek, prawo pomocy w zakresie całkowitym, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym.

W rozpoznawanej sprawie kwestią wymagającą rozważenia jest prawo strony skarżącej do przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Biorąc zaś pod uwagę informacje przedstawione przez skarżącą, należy stwierdzić, iż wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Przede wszystkim należało mieć na uwadze, że skarżąca wraz z mężem deklarują dochody jedynie z tytułu emerytury w łącznej wysokości 1.860 złotych. Z prostego zestawienia powyższej kwoty z wydatkami choćby tylko na leki oraz przeciętnymi kosztami utrzymania domu i rodziny, a także z wysokością wymaganego na obecnym już etapie postępowania wpisu sądowego, wynika, że skarżąca nie jest w stanie wygospodarować środków na uiszczenie kosztów sądowych.

Wobec powyższego, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.