Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 772736

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 19 stycznia 2011 r.
II SA/Łd 1316/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Czesława Nowak-Kolczyńska.

Sentencja

Dnia 19 stycznia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Ł. Wydział II po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym spraw ze skarg J. S., C. B., K. G., Z. S., K. S., T. W., C. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) roku nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego postanawia: odrzucić skargi.

Uzasadnienie faktyczne

J. S., C.B., K. G., Z.S., K. S., T. W., C. W. oraz E. W. zaskarżyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) roku nr (..) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.

Zarządzeniem z dnia 19 listopada 2010 r. Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. wezwał wszystkich skarżących do uiszczenia wpisów od skarg, a nadto C. W. do podpisania skargi bądź nadesłania podpisanego jej odpisu - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwania do usunięcia braków skarg doręczono w dniu 30 listopada 2010 r. K. G., Z. S., K. S., E. W.i T.W., J. S. w dniu 1 grudnia 2010 r., C. B. w dniu 4 grudnia 2010 r., zaś C.W. w dniu 6 grudnia 2010 r..

W terminie zakreślonym do usunięcia braków skarg wpis uiściła jedynie E. W., zaś C. W. podpisał skargę, jednakże nie uiścił wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargi należało odrzucić.

Zasadą wyrażoną w art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a. jest, że od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały; pismem takim jest między innymi skarga. Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie uiszczono należnej opłaty (art. 220 § 1 p.p.s.a.).

Stosownie do treści art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Nadto warunki formalne skargi do sądu administracyjnego wskazane są enumeratywnie w art. 46 (wymagania formalne dla każdego pisma strony) oraz w art. 57 § 1 (dodatkowe wymagania dla pisma będącego skargą) p.p.s.a., a w związku tym każda skarga winna zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Ponieważ skargi J. S., C. B., K. G., Z. S., K. S., T. W., C. W. oraz E. W. nie wypełniały powyższych wymogów, wszyscy skarżący zostali wezwani do usunięcia braków fiskalnych. Nadto C. W. wezwano do usunięcia braku formalnego skargi.

Podkreślić należy, że tylko skarżąca E. W. uiściła wpis od skargi

w terminie do tego wyznaczonym. Natomiast skarżący C. W. usunął jedynie brak formalny skargi poprzez jej podpisanie, nie uiścił zaś wpisu sądowego.

Z uwagi na to, iż skarżący J.S., C.B., K. G., Z. S., K. S., T. W. i C. W. nie usunęli w wyznaczonym terminie braków fiskalnych skarg, skargi tych osób należało odrzucić.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny, w oparciu

o art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

m.

ch.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.