Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638473

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 25 marca 2009 r.
II SA/Łd 129/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Sekunda-Lenczewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. J. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia z powodu uchylania się od obowiązku wykonania robót budowlanych postanawia: odrzucić skargę. LS

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) r. (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ł. uchylił postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) r. o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

W dniu 6 lutego 2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęła, złożona za pośrednictwem organu, skarga A.J. na powyższe postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 9 lutego 2009 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braków skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia poprzez określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego. Kolejnym zarządzeniem z dnia 10 lutego 2009 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Stosowne wezwanie strona odebrała w dniu 17 lutego 2009 r., jednakże pozostawiła je bez odpowiedzi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zasadą w postępowaniu sądowym jest, stosownie do art. 220 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a., niepodejmowanie przez Sąd żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata we właściwej formie. Opłatami sądowymi są zaś wpis i opłata kancelaryjna, które można uiszczać w kasie właściwego sądu, albo na rachunek bankowy tego sądu. Ponadto w myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Stosownie natomiast do art. 57 § 1 p.p.s.a. skarga składana do sądu musi czynić zadość wymaganiom formalnym pisma w postępowaniu sądowym, ponadto wymaganiom sformułowanym w tym przepisie. Ustawodawca wyróżnił, iż skarga winna zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego. Przedmiotowa skarga nie zawierała jednego z powyższych elementów, gdyż strona nie wskazała interesu prawnego bądź naruszenia prawa, którego skarga dotyczy.

Działając w oparciu o przywołane regulacje prawne Sąd wezwał stronę skarżącą do uiszczenia wymaganej kwoty wpisu od skargi oraz do wskazania naruszenia prawa bądź interesu prawnego, którego skarga dotyczy, w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia. Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, stosowne wezwanie skarżący odebrał w dniu 17 lutego 2009 r., jednakże pomimo wyraźnego pouczenia o skutkach nieuzupełnienia braków skargi, pozostawił wezwanie Sądu bez odpowiedzi.

Na marginesie wyjaśnić należy, iż siedmiodniowy termin, wskazany w wezwaniu do uzupełnienia braków, jest terminem ustawowym i z tego względu nie może być skracany ani przedłużany, strona jest nim związana a uchybienie takiemu terminowi rodzi konkretne skutki prawne dla strony.

W tym stanie rzeczy niewątpliwie złożona skarga dotknięta jest brakami uniemożliwiającymi nadanie jej dalszego biegu i nie może skutkować wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego.

Wobec powyższego Sąd na podstawie przepisu art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.