Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638472

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 21 maja 2009 r.
II SA/Łd 128/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Grosińska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w Wydziale II po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B.W. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi B.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania stronie dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka postanawia: 1) przyznać skarżącej prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata; 2) oddalić wniosek w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. AG

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 13 marca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę B.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania stronie dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

W dniu 27 kwietnia 2009 r. do tut. Sądu wpłynął wniosek skarżącej o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Jak wynika z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach skarżąca jest osobą niepełnosprawną, bezrobotną, bez prawa do zasiłku. Skarżąca pozostaje na utrzymaniu córki, otrzymuje alimenty od byłego męża w wysokości 100 złotych miesięcznie. Strona nie zadeklarowała posiadania żadnego wartościowego majątku, oszczędności ani papierów wartościowych. Z nadesłanej na wezwanie Sądu kopii zeznania podatkowego za rok 2008 (niepotwierdzonej za zgodność z oryginałem) wynika, że strona w ubiegłym roku nie uzyskała dochodów.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Jednocześnie ustawodawca w art. 246 § 1 p.p.s.a. uzależnił przyznanie prawa pomocy od wykazania przez stronę, że nie ma ona środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania (przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym) lub że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym).

Prawo pomocy jest instytucją stanowiącą wyjątek od zasady ponoszenia kosztów postępowania przez strony postępowania. Z tego względu przesłanki zastosowania tej instytucji winny być interpretowane w sposób ścisły. Udzielenie prawa pomocy jest formą dofinansowania strony postępowania z budżetu państwa i powinno mieć miejsce tylko w sytuacjach, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu jest rzeczywiście, obiektywnie niemożliwe.

W rozpoznawanej sprawie kwestią wymagającą rozważenia jest prawo skarżącej do przyznania prawa pomocy jedynie w zakresie częściowym, tj. dotyczącym ustanowienia adwokata.

Stosownie bowiem do przepisu art. 239 pkt 1 lit. a) p.p.s.a., w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej strona skarżąca nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. W związku z treścią cytowanego przepisu należy podkreślić, iż udział skarżącej w postępowaniu nie wiąże się z mocy ustawy z obowiązkiem uiszczania kosztów sądowych. Wobec powyższego wniosek skarżącej w tym zakresie nie podlega uwzględnieniu z uwagi na ustawowe zwolnienie strony od kosztów sądowych.

Jeśli natomiast idzie o żądanie przyznania prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata, to stwierdzić należy, iż analiza przedstawionego przez skarżącą stanu rodzinnego i majątkowego daje podstawy do twierdzenia, iż wniosek skarżącej zasługuje na uwzględnienie. Otóż, strona w sposób dostateczny wykazała, iż zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., o czym świadczy przede wszystkim sytuacja osobista i materialna, którą kształtuje w znacznej mierze brak osiąganych dochodów i pozostawanie na wyłącznym utrzymaniu córki.

Wobec powyższego, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.