Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638469

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 6 marca 2009 r.
II SA/Łd 125/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Arkadiusz Blewązka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 7 stycznia 2009 r. D. K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego.

Zaskarżoną decyzję doręczono skarżącej w dniu 21 listopada 2008 r. - kopia zwrotnego potwierdzenia odbioru w aktach administracyjnych. W treści rozstrzygnięcia pouczono stronę o sposobie i terminie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Jak już wyżej wskazano, z nadesłanych przez organ akt sprawy wynika, że kwestionowaną decyzję doręczono skarżącej w dniu 21 listopada 2008 r. Zgodnie z pouczeniem zawartym w uzasadnieniu decyzji, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi należało wnieść w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej decyzji. Zatem termin do złożenia skargi, który biegł od dnia 22 listopada 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r., upłynął bezskutecznie, albowiem strona złożyła skargę dopiero w dniu 7 stycznia 2009 r.

Termin w postępowaniu sądowo - administracyjnym, o jakim stanowi art. 53 ust. 1 powołanej wyżej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jest terminem ustawowym i procesowym, a więc niedopuszczalne jest jego skrócenie lub przedłużenie przez sąd, gdyż możliwości takie, przewidziane w art. 84 ustawy, odnoszą się tylko do terminów sądowych. Nadto w razie jego uchybienia dopuszczalne jest jego przywrócenie.

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 2 wskazanej powyżej ustawy, Sąd odrzuci skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Postanowienie może zostać wydane na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 ustawy). Tak więc skarga D. K., jako wniesiona po upływie przepisanego terminu, podlega odrzuceniu.

Z powyższych względów Sąd orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.