Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2878104

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 2 lutego 2012 r.
II SA/Łd 1238/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Sekunda-Lenczewska (spr.).

Sędziowie: WSA Jolanta Rosińska, NSA Grzegorz Szkudlarek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosków sędziego NSA Tomasza Zbrojewskiego o wyłączenie od orzekania w sprawie w sprawie ze skarg Z. P., Z. P. i Prokuratora Rejonowego Ł. -P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) roku, Nr (...) w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia postanawia: - wyłączyć na podstawie art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sędziego NSA Tomasza Zbrojewskiego od orzekania w niniejszej sprawie.k.o.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.