Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638465

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 9 kwietnia 2009 r.
II SA/Łd 121/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grzegorz Szkudlarek (spr.).

Sędziowie WSA: Czesława Nowak-Kolczyńska, Joanna Sekunda-Lenczewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 kwietnia 2009 r. przy udziale - sprawy ze skargi D. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania organu I instancji w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych postanawia: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi na podstawie art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Uzasadnienie faktyczne

D. Z. wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) roku w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

W odpowiedzi na skargę strona przeciwna wniosła o jej oddalenie.

Podczas rozprawy przeprowadzonej w dniu 2 kwietnia 2009 r. strona skarżąca i pełnomocnik organu wnieśli o zawieszenie postępowania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z regulacją art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd może również zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron.

Z treści cytowanego przepisu wynika, że warunkiem pozytywnego załatwienia wniosku jest zgoda wszystkich stron postępowania na taki sposób prowadzenia sprawy, z tym że decyzja w tej kwestii pozostawiona jest uznaniu sądu. Bezsprzecznie, w toku rozprawy przeprowadzonej w dniu 2 kwietnia 2009 r. strona skarżąca, jak i pełnomocnik organu zgodnie oświadczyli, iż wnoszą o zawieszenie postępowania w sprawie. Skarżąca nadto oświadczyła, że złożyła wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji przyznających jej prawo do zasiłku rodzinnego. Nadto, Sąd ocenił, że wniosek o zawieszenie postępowania nie zmierza do obejścia prawa lub nie spowoduje przedłużenia pozostawania w obrocie prawnym aktu lub czynności dotkniętej wadą nieważności.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na mocy przepisu art. 126 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.