Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1792612

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 17 kwietnia 2015 r.
II SA/Łd 119/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Kubot-Szustowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. N. i G. N. o przywrócenie terminu do uzupełnienia wpisu od skargi w sprawie ze skargi E. N. i G. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie nakazu przywrócenia stanu poprzedniego poprzez odtworzenie rowu postanawia: - odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia wpisu od skargi.a.bł.

Uzasadnienie faktyczne

E. N. i G. N. wnieśli skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) w przedmiocie nakazu przywrócenia stanu poprzedniego poprzez odtworzenie rowu. Jednocześnie z wniesieniem skargi pełnomocnik skarżących - adw. M. W. uiścił kwotę 100 (sto) zł tytułem wpisu od skargi.

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału z dnia 12 lutego 2015 r. pełnomocnik skarżących został wezwany - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi - do nadesłania pełnomocnictwa do działania w imieniu skarżącego - G. N. oraz do uzupełnienia wpisu od skargi w kwocie 200 (dwieście) zł. Zarządzenia doręczono pełnomocnikowi skarżących w dniu 20 lutego 2015 r.

W dniu 23 lutego 2015 r. pełnomocnik uiścił tytułem uzupełnienia wpisu od skargi kwotę 100 (sto) zł, a następnie - w dniu 24 lutego 2015 r. - złożył pełnomocnictwo do działania w imieniu G. N.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi postanowieniem z dnia 20 marca 2015 r. odrzucił skargę E. N. i G. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...).

W dniu 31 marca 2015 r. pełnomocnik skarżących wniósł o przywrócenie terminu do uzupełnienia wpisu od skargi podkreślając, iż uzupełnił on wpis od skargi o kwotę 100 zł, a nie 200 zł, działając pod wpływem błędu. Pełnomocnik zarządzenie z dnia 12 lutego 2015 r. zrozumiał w taki sposób, że winien uzupełnić wpis od skargi o kwotę 100 zł, do wysokości 200 zł, a nie o kwotę 200 zł do wysokości 300 zł. Jednocześnie pełnomocnik po lekturze zarządzenia nie miał wątpliwości w zakresie jego treści, dlatego go nie weryfikował w sekretariacie wydziału, ani w przepisach prawa. Nieuiszczenie wpisu w pełnej wysokości - zdaniem autora wniosku - nie było działaniem zawinionym, a wynikało z odmiennego zrozumienia treści zarządzenia usprawiedliwionego konstrukcją tegoż zarządzenia. Na brak zawinienia wskazuje także uiszczenie w terminie wpisu w części, bowiem nie byłoby logicznym uzupełnianie opłaty jedynie w części, gdyż to nie konwalidowałoby wady pisma. W konkluzji pełnomocnik wskazał, iż informację o pomyłce powziął z treści postanowienia o odrzuceniu skargi, które otrzymał w dniu 31 marca 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 86 § 1 zd. I ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako: "p.p.s.a."), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

Z unormowania przepisu art. 86 i 87 p.p.s.a. wynika, iż aby Sąd przywrócił termin niezbędnym jest spełnienie kumulatywnie 4 przesłanek, a mianowicie:

1.

przywrócenie terminu możliwe jest jedynie na wniosek strony (vide art. 86 § 1 zd. I i art. 87 § 1 p.p.s.a.);

2.

pismo z wnioskiem należy złożyć w terminie siedmiu dni od daty ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 87 § 1 p.p.s.a.);

3.

w piśmie należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2 p.p.s.a.);

4.

wraz z wnioskiem należy dokonać czynności, której niedokonano w terminie (art. 87 § 4 p.p.s.a.).

Konstatując, przywrócenie terminu m.in. do uiszczenia wpisu od skargi, czy też jego uzupełnienia, może nastąpić tylko z ważnych powodów, co do których zainteresowany uprawdopodobni, że wystąpiły bez jego winy. Te ważne powody wskazać powinny na obiektywne, niezależne od strony przyczyny uchybienia terminu.

W stanie faktycznym sprawy, pełnomocnik skarżących w osobie adwokata w treści wniosku o przywrócenie wskazał, iż zarządzenie z dnia 12 lutego 2015 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu zrozumiał w taki sposób, że powinien uiścić kwotę 100 zł uzupełniając wpis sądowy do kwoty 200 zł, a nie uiścić 200 zł by uzupełnić wpis do wysokości 300 zł. Wynika z tego, iż pełnomocnik błędnie zrozumiał treść zarządzenia z dnia 12 lutego 2015 r. Uwzględniając to, iż strona skarżąca jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, argument błędnego zrozumienia nie może wskazywać na brak winy w uchybieniu terminu. Innymi słowy, profesjonalny pełnomocnik nie może powoływać się na błędne zrozumienie treści pisma, szczególnie gdy w treści tegoż pisma wskazano konkretnie podstawę prawną, której lektura pozwoliłaby na wyeliminowanie niejasności. W kategoriach niedbalstwa, które wyklucza przywrócenie terminu należy rozpatrywać zaniechanie lektury wskazanego w treści zarządzenia przepisu. Oceny w tym zakresie nie zmienia także okoliczność, iż o wadliwym zrozumieniu treści zarządzenia pełnomocnik powziął wiadomość dopiero z treści postanowienia o odrzuceniu skargi. Podkreślić bowiem wypada, iż profesjonalny pełnomocnik obowiązany jest do dołożenia szczególnej staranności w wywiązaniu się z obowiązku dopełnienia czynności prawnych za stronę. Osoby, które z racji wykonywanego zawodu występują jako pełnomocnicy stron, zobowiązane są do zachowania podwyższonej staranności, jakiej można wymagać od profesjonalnych uczestników obrotu prawnego. Kryterium należytej staranności jest zwielokrotnione z racji tego, że adwokat posiada stosowne przygotowanie i znajomość procedur sądowych zapewniających prawidłowe prowadzenie sprawy (por. np. postanowienia NSA z dnia 17 maja 2012 r., I OZ 339/12, z dnia 20 kwietnia 2011 r., II GZ 199/11; dostępne w internetowej Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych pod adresem orzeczenia.nsa.gov.pl).

Mając powyższe na uwadze sąd stwierdził, iż pełnomocnik skarżących nie uwiarygodnił stosowną argumentacją faktu, iż przeszkoda uniemożliwiająca uiszczenie w terminie wpisu w pełnej wysokości była od niego niezależna. Także stwierdzić należy, iż pełnomocnik nie wykazał należytej staranności w prowadzeniu sprawy, a więc ponosi wyłączną odpowiedzialność za uchybienie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w pełnej wysokości.

W związku z powyższym sąd, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a. orzekł, jak w postanowieniu.

a.

bł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.