Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638461

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 17 marca 2009 r.
II SA/Łd 115/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Leszek Foryś (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku T.J. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi T.J. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) Nr (...) (znak (...)) w przedmiocie udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania postanawia: przyznać skarżącemu prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. LF

Uzasadnienie faktyczne

T.J. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o zwolnienie go od kosztów sądowych, w sprawie z jego skargi na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) w przedmiocie udzielania pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.

Ze złożonego na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej, zawierającym również oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, a także z dodatkowych dokumentów złożonych na wezwanie referendarza sądowego, wynika, iż skarżący prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Jedynym źródłem dochodu skarżącego jest prowadzona wspólnie z ojcem działalność gospodarcza, którego wysokość skarżący określił na 700-800 zł miesięcznie. W listopadzie 2008 r. firma skarżącego wykazała podstawę opodatkowania dla celów podatku VAT w kwocie 3.507 zł (4.855 zł wyniosło nabycie towarów i usług), w grudniu 2008 r. wartości te wyniosły odpowiednio 4.106 zł i 3.762 zł, a w styczniu 2009 r. - 3.802 zł i 5.580 zł Z rozliczenia rocznego za 2007 r. wynika, że skarżący osiągnął przychód w wysokości 65.863,27 zł, przy kosztach jego uzyskania w kwocie 45.145,97 zł, co dało dochód w wysokości 20.817,30 zł. Skarżący zobowiązany jest do płacenia alimentów na rzecz dwójki dzieci w łącznej wysokości 600 zł miesięcznie. Jedynym majątkiem wykazanym przez skarżącego jest 110-metrowy dom. W uzasadnieniu wniosku wskazał, że z uwagi na niewielkie dochody w utrzymaniu pomagają mu rodzice. W chwili obecnej nie jest nawet w stanie ponosić opłat za dom, w którym mieszka.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Z treści przepisów art. 243 § 1, art. 244 § 1, art. 245, art. 246 oraz art. 252 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wynika, iż osobie fizycznej może być przyznane na jej wniosek prawo pomocy w zakresie częściowym, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania pomocy prawnej.

W tej sytuacji uznać należało, iż wniosek skarżącego zasługuje na uwzględnienie. T.J. nie jest bowiem w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie. Sytuacja bytowa skarżącego, jego niewielkie dochody i brak praktycznie jakiegokolwiek majątku, pozwalają, zdaniem referendarza sądowego, na przyznanie mu prawa pomocy w zakresie częściowym, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.