Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2917195

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 1 grudnia 2010 r.
II SA/Łd 1132/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Czesława Nowak-Kolczyńska.

Sędziowie: NSA Anna Stępień, WSA Jolanta Rosińska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 grudnia 2010 r. sprawy ze skargi B. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.