Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638456

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 18 marca 2009 r.
II SA/Łd 11/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Kubot-Szustowska.

Sędziowie: NSA Grzegorz Szkudlarek (spr.), WSA Arkadiusz Blewązka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 marca 2009 r. sprawy ze skargi k.p. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie przekazania odwołania wg. właściwości od dec. w przedmiocie pomocy społecznej POSTANOWIŁ odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

K. P. wniósł skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) roku, Nr (...) o przekazaniu odwołania zgodnie z właściwością do Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w U.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie wskazując, że K. P. zaskarżył postanowienie wydane w I instancji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 52 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę można wnieść po wyczerpaniu środków odwoławczych, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, zaś przez wyczerpanie środków odwoławczych należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia przewidziany w ustawie, taki jak odwołanie, zażalenie lub wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy.

Skarga dotyczy postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. o przekazaniu sprawy do rozpoznania Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w U., jako organowi właściwemu.

Zgodnie z art. 65 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przekazanie sprawy do organu właściwego następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. W myśl art. 144 Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach nie uregulowanych odrębnie do zażaleń mają odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące odwołań. Z regulacji art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego wynika, że od decyzji wydanej w I instancji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Zatem również i na postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie przysługują zażalenia, a jedynie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Skoro tak, to skarga do sądu na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości innemu organowi na podstawie art. 65 Kodeksu postępowania administracyjnego, przysługuje dopiero po ponownym rozpatrzeniu sprawy przez kolegium wskutek złożenia przez stronę stosownego wniosku.

Zaskarżone postanowienie zawierało prawidłowe pouczenie o możliwości, terminie i sposobie złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Na marginesie tylko wskazać należy, że kwestionowane postanowienie nie stanowi merytorycznego rozstrzygnięcia odwołania od decyzji organu pomocy społecznej, a odnosi się jedynie do kwestii proceduralnej.

W tym stanie sprawy Sąd odrzucił skargę wniesioną bez wyczerpania przysługujących skarżącemu środków odwoławczych, a zatem niedopuszczalną, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.