Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2896425

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 12 kwietnia 2011 r.
II SA/Łd 109/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Kubot-Szustowska.

Sędziowie WSA: Czesława Nowak-Kolczyńska (spr.), Sławomir Wojciechowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2011 r. sprawy ze skargi S. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...). nr (...) w przedmiocie wznowienia postępowania - oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.