Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638447

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 20 stycznia 2010 r.
II SA/Łd 1087/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Stępień.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi -Wydział II po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I.Ś. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania decyzji na rozbiórkę budynku postanawia: odrzucić skargę. B.C.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 30 listopada 2009 r. I.Ś. reprezentowana przez pełnomocnika - adwokata M.Ł. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania decyzji na rozbiórkę budynku. Do skargi załączono dowód uiszczenia wpisu stałego od skargi na rachunek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Odpowiadając na skargę (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ł. wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały (§ 1). Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (§ 2).

Pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej (art. 221).

Opłatę sądową uiszcza się gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy właściwego sądu (art. 219 § 2 zd. 1).

W orzecznictwie sądowym, które Sąd w pełni podziela podkreśla się, że uiszczenie wpisu stałego od skargi na rachunek niewłaściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego przez adwokata lub radcę prawnego nie spełnia wymagań art. 219 § 2 p.p.s.a. i stanowi podstawę do odrzucenia skargi w oparciu o art. 221 p.p.s.a. (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lipca 2009 r. sygn. akt II FSK 1492/2008 - LexPolonica nr 2072900).

W rozpoznawanej sprawie bezspornym jest, że skarga na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie odmowy wydania decyzji na rozbiórkę budynku stosownie do treści § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) podlegała wpisowi stałemu w wysokości 500 zł. Rzeczona opłata sądowa winna zostać uiszczona do kasy tutejszego Sądu bądź też na rachunek bankowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Tymczasem pełnomocnik skarżącej uiścił wpis na rachunek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, a więc Sądu, który nie jest właściwy w rozpoznawanej sprawie. W tej sytuacji, skoro skarga nie została należycie opłacona, Sąd zobligowany był do jej odrzucenia na podstawie art. 221 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.