Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638445

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 16 lutego 2010 r.
II SA/Łd 1084/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. M. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie usunięcia gruzu i śmieci z nieruchomości postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 21 grudnia 2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęła, złożona za pośrednictwem organu, skarga B. M. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie usunięcia gruzu i śmieci z nieruchomości.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 22 grudnia 2009 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braków skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Stosowne wezwanie strona skarżąca odebrała w dniu 4 stycznia 2010 r., jednakże pomimo pouczenia o skutkach nieuiszczenia wpisu od skargi we wskazanym w wezwaniu terminie, wymaganej kwoty wpisu strona nie uiściła, pozostawiając wezwanie bez odpowiedzi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zasadą w postępowaniu sądowoadministracyjnym jest, stosownie do przepisu art. 220 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a., niepodejmowanie przez Sąd żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata we właściwej formie. Opłatami sądowymi są zaś wpis i opłata kancelaryjna, które można uiszczać w kasie właściwego sądu, albo na rachunek bankowy tego sądu. Ponadto w myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Skarżący wezwany do uzupełnienia braków skargi poprzez uiszczenie wymaganej kwoty wpisu sądowego pozostawił wezwanie Sądu bez odpowiedzi. Jednocześnie wystosowane do strony wezwanie zawierało wyraźne pouczenie, iż nieuiszczenie wpisu sądowego spowoduje konieczność odrzucenia skargi.

W świetle powyższego oraz treści powołanego art. 220 § 3 p.p.s.a., należy stwierdzić, iż złożonej skardze nie można nadać dalszego biegu i nie może ona skutkować wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego.

Z tych wszystkich względów Sąd na podstawie przepisu art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uprawniony był orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.