Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638432

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 26 stycznia 2010 r.
II SA/Łd 1048/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Stępień.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi -Wydział II po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia postanawia: odrzucić skargę. B.C.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 16 listopada 2009 r. M.S. działając jako przedstawiciel Stowarzyszenia A. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 14 grudnia 2009 r. strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia, a M.S. został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi przez: podpisanie skargi, bądź złożenie jej własnoręcznie podpisanego odpisu, nadesłanie 33 egzemplarzy odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych, złożenie dokumentu wykazującego umocowanie dla M.S. do reprezentowania strony skarżącej (KRS, statut) zgodnie z art. 29 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia.

W odpowiedzi na powyższe wezwania D.T. działając w imieniu przedstawiciela Stowarzyszenia A. złożył wniosek o zwolnienie z wpisu sądowego od skargi, upoważnienie udzielone przez przedstawiciela Stowarzyszenia A. M.S. dla D.T. do reprezentowania Stowarzyszenia A. "w sprawie drogi K.-T.", sporządzony w języku niemieckim dokument potwierdzający przyznanie M.S. stypendium oraz zaproszenie do odbycia stażu naukowego w Niemczech, pismo Prezydenta Miasta K. z dnia 20 lutego 2009 r. wraz z regulaminem Stowarzyszenia A., dwa odpisy skargi podpisane przez M.S. i trzy odpisy skargi potwierdzone za zgodność z oryginałem przez D.T.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności (pkt 1); oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy (pkt 2); określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego (pkt 3).

Z kolei pismo w postępowaniu sądowym zgodnie z art. 46 § 1 powołanej ustawy powinno zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników (pkt 1); oznaczenie rodzaju pisma (pkt 2); osnowę wniosku lub oświadczenia (pkt 3); podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (pkt 4); wymienienie załączników (pkt 5).

Do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych (art. 47 § 1).

Stosownie do treści art. 29 ustawy przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa w art. 28, mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu.

W rozpoznawanej sprawie bezspornym jest, że M.S., który złożył niniejszą skargę jako przedstawiciel Stowarzyszenia A. został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi przez podpisanie skargi, bądź złożenie jej własnoręcznie podpisanego odpisu, nadesłanie 33 egzemplarzy odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych, złożenie dokumentu wykazującego umocowanie dla M.S. do reprezentowania strony skarżącej (KRS, statut) zgodnie z art. 29 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia.

W zakreślonym przez Sąd terminie, który biegł od dnia 29 grudnia 2009 r. do dnia 4 stycznia 2010 r. braki skargi nie zostały uzupełnione. Przede wszystkim wskazać trzeba, że spośród określonych w zarządzeniu Przewodniczącego Wydziału z dnia 14 grudnia 2009 r. dokumentów, pełnomocnik przedstawiciela Stowarzyszenia A. M.S. - D.T. złożył tylko dwa egzemplarze skargi podpisane własnoręcznie przez M.S. Nie zostały natomiast złożone w odpowiedniej liczbie odpisy skargi, ani też dokument wykazujący umocowanie dla M.S. do reprezentowania Stowarzyszenia A. w postępowaniu przed tutejszym Sądem. Okolicznością niekwestionowaną jest, iż do akt sprawy przedłożony został regulamin Stowarzyszenia A., którego pkt 15 stanowi, że "Członkowie Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów wybierają spośród siebie Przedstawiciela, który reprezentuje Stowarzyszenie". Rzeczony dokument dowodzi niewątpliwie, że Stowarzyszenie jest reprezentowane przed przedstawiciela, nie dowodzi natomiast, iż jego przedstawicielem jest M.S., który złożył podpis pod przedmiotową skargą, a następnie w imieniu Stowarzyszenia udzielił upoważnienia do jego reprezentacji - D.T.

Już tylko na marginesie godzi się wyjaśnić, że tego rodzaju informacje winny być zamieszczone w aktualnym wypisie z Krajowego Rejestru Sądowego. Tego rodzaju dokument nie został jednakże przedłożony na wezwanie Sądu.

W tym stanie rzeczy, wobec nieuzupełnienia braków formalnych skargi Sąd orzekł o jej odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.