Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638431

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 11 stycznia 2010 r.
II SA/Łd 1046/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Grosińska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R.S. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi R.S. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki ogrodzenia postanawia przyznać skarżącemu prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata. AG

Uzasadnienie faktyczne

R.S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie nakazu rozbiórki ogrodzenia.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II tut. Sądu z dnia 14 grudnia 2009 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego. W odpowiedzi na wezwanie strona wystąpiła z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Jak wynika z akt sprawy skarżący przebywa w areszcie śledczym. Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika zaś, iż skarżący jest rozwiedziony, ma dwóch synów. Strona nie osiąga dochodów, posiada nieruchomość rolną o powierzchni 0,64 ara, nie deklaruje posiadania żadnych wartościowych przedmiotów, oszczędności ani papierów wartościowych. Żona skarżącego osiąga dochody z tytułu zatrudnienia w wysokości ok. 600 złotych. Skarżący nie utrzymuje jednak bliższych kontaktów z rodziną. Skarżący oświadczył również, iż nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym ani rzecznikiem patentowym.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi zważył, co następuje:

Stosownie do przepisów art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Zgodnie zaś z art. 246 § 1 p.p.s.a. osobie fizycznej przyznaje się, na jej wniosek, prawo pomocy w zakresie całkowitym, jeżeli wykaże ona, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Przede wszystkim należy zauważyć, iż stosownie do powyższych przepisów, warunkiem przyznania stronie prawa pomocy jest wykazanie przez stronę, iż występują przesłanki uzasadniające jej udzielenie. W interesie skarżącego leży zatem przedstawienie wszelkich okoliczności, które wskazywałyby na fakt pozostawania w trudnej sytuacji materialnej. Ocena sytuacji materialnej nie sprowadza się tylko do stwierdzenia, że skarżący uzyskuje lub nie uzyskuje dochodów, ale również polega na zbadaniu, czy posiada on majątek oraz czy posiada obiektywnie rozumianą zdolność do zdobycia potrzebnych środków finansowych.

Udzielenie stronie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym jest formą jej dofinansowania z budżetu państwa i przez to powinno się sprowadzać do wypadków, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście, obiektywnie niemożliwe.

Przechodząc na grunt rozpoznawanej sprawy należy uznać, iż sytuacja osobista i materialna skarżącego uzasadnia przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym. Na uwadze należało mieć przede wszystkim fakt, iż skarżący przebywa w areszcie śledczym i nie osiąga dochodów.

Wobec powyższego, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.