Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1666433

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
II SA/Łd 103/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grzegorz Szkudlarek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego postanawia: - nakazać zwrot na rzecz strony skarżącej - M. S. z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, kwoty 192 (sto dziewięćdziesiąt dwa) złotych uiszczonej tytułem wpisu od skargi zaksięgowanej w dniu 5 stycznia 2015 r., pod pozycją (...). LS

Uzasadnienie faktyczne

M. S. wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W dniu 5 stycznia 2015 r. skarżąca uiściła kwotę 192 (sto dziewięćdziesiąt dwa) złotych tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do regulacji art. 239 pkt 1 lit. "a" ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako: "p.p.s.a."), nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach m.in. z zakresu pomocy i opieki społecznej.

Uwzględniając treść powołanego przepisu należy stwierdzić, że skarżąca kwestionując decyzje w sprawie uznania za nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a zatem będąc osobą zwolnioną od kosztów sądowych, nie miała obowiązku uiszczania wpisu od skargi.

Wobec tego uiszczony wpis podlega zwrotowi na rzecz skarżącej. Przepis art. 225 p.p.s.a. stanowi, iż różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, zwraca się stronie z urzędu na jej koszt. W tej sytuacji sąd orzekł jak w postanowieniu na mocy art. 225 p.p.s.a.

LS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.