Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638417

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 16 marca 2010 r.
II SA/Łd 1018/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grzegorz Szkudlarek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. C. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) roku, Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego osobom deportowanym do pracy przymusowej postanawia: - odrzucić skargę. K.O.

Uzasadnienie faktyczne

J. C. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) roku w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej.

Zarządzeniem Sędziego z dnia 18 lutego 2010 r. strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 (sto) zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

W piśmie z dnia 2 marca 2010 r. strona skarżąca zawarła informację, iż rezygnuje z dalszego prowadzenia sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), stanowi, że od skargi pobiera się wpis. Wysokość wpisu została określona na podstawie unormowania § 2 ust. 3 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd (art. 220 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Odrzucenie skargi równoznaczne jest z odmową rozpatrzenia sprawy i wydania rozstrzygnięcia o charakterze merytorycznym.

Zarządzeniem Sędziego wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi. Jednakże skarżący w treści pisma z dnia 2 marca 2010 r. oświadczył, że rezygnuje z dalszego prowadzenia sprawy.

Należy wyjaśnić równocześnie, że treść pisma strony skarżącej z dnia 2 marca 2010 r. zawiera oświadczenie o cofnięciu skargi. Jednakże wobec tego, że braki skargi nie zostały uzupełnione, skarga nie może być skutecznie cofnięta.

W tej sytuacji skarga, na podstawie art. 220 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, podlega odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.