Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638416

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 18 grudnia 2009 r.
II SA/Łd 1017/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Stępień.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D.R. na decyzję Ministra (...) z dnia (...) r. znak (...) w przedmiocie nacjonalizacji przemysłu postanawia:

1.

stwierdzić swą niewłaściwość miejscową,

2.

przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie jako miejscowo właściwemu do jej rozpoznania. B.C.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 22 października 2009 r. D.R. reprezentowany przez pełnomocnika w osobie adwokata W.C. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi decyzję Ministra (...) z dnia (...) r. znak (...) w przedmiocie nacjonalizacji przemysłu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią przepisów art. 13 § 2 i art. 59 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

W rozpoznawanej sprawie zaskarżoną decyzję wydał Minister (...), który ma siedzibę w obszarze właściwości miejscowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (§ 1 pkt 13 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości - Dz. U. Nr 72, poz. 652 ze zm.).

Z tych powodów Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 59 § 1 i art. 13 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.