Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585923

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 22 listopada 2018 r.
II SA/Kr 955/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Szkodzińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosków Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w K. o dopuszczenie do udziału i o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze sprzeciwu K. Sp. z o.o. w K. na decyzję Wojewody z dnia (...) czerwca 2018 r. znak (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia

1. Oddalić wniosek dopuszczenie do udziału w sprawie Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w K.

2. Odmówić sporządzenia i doręczenia uzasadnienia wyroku na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w K.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 24 października 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie rozpoznał sprzeciw K. Spółki z o.o. od decyzji Wojewody z dnia 20 czerwca 2018 r., wydanej na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. Decyzją tą uchylono decyzję organu I instancji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Spółce K. pozwolenia na budowę, a sprawę przekazano do ponownego rozpoznania organowi I instancji.

Po rozpoznaniu sprawy przez Sąd, Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w K., powołując się na swój interes i na fakt, że brała udział w postepowaniu administracyjnym, zgłosiła swój udział w sprawie i złożyła wnioski wymienione w postanowieniu. Spółdzielnia, jako podstawę prawną, wskazała art. 33 § 1, 1a i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wnioski Spółdzielni nie mogą być uwzględnione ze względu na szczególną regulację prawną wprowadzoną z dniem 1 czerwca 2017 r. do ww. ustawy (ustawą zmieniającą z dnia 7 kwietnia 2017 r. Dz.U. 2017/935), a dotyczącą sposobu zaskarżania decyzji wydanych na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. i stosownego trybu postępowania. Zgodnie z tymi, nowymi przepisami, od decyzji, o której mowa, skarga nie przysługuje, jednakże strona niezadowolona z treści decyzji może wnieść od niej sprzeciw, zwany dalej "sprzeciwem od decyzji". W postępowaniu wszczętym sprzeciwem od decyzji przepisu art. 33 nie stosuje się (art. 64a, art. 64b § 3). Regulacja ta oznacza, że w postępowaniu przed sądem administracyjnym prowadzonym na skutek wniesienia sprzeciwu, stronami są jedynie wnoszący sprzeciw oraz organ administracji, którego działanie (wydanie decyzji na podstawie art. 138 § 2 k.p.a.) jest przedmiotem sprzeciwu.

W rozpoznawanej sprawie cytowane przepisy sprzeciwiają zarówno się traktowaniu wnioskującej Spółdzielni jak strony postępowania sądowego, jak również dopuszczeniu jej do udziału w sprawie i w konsekwencji sporządzeniu na jej wniosek uzasadnienia wyroku. Taki wniosek bowiem może pochodzić, zgodnie z art. 141 § 2 p.p.s.a., tylko od strony postępowania.

Z powyższych względów orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.