Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1971599

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 16 października 2015 r.
II SA/Kr 866/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Irla.

Sentencja

Kraków, dnia 16 października 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 16 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy (...) na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 26 kwietnia 2013 r.; znak: (...) w przedmiocie opłaty legalizacyjnej na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) postanawia podjąć zawieszone postępowanie sądowe.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.