Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2587949

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 30 listopada 2018 r.
II SA/Kr 830/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magda Froncisz.

Sentencja

Kraków, dnia 30 listopada 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi F. K. na decyzję (...) Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w K. z dnia (...) kwietnia 2018 r. znak (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze F. K. wniesionej na decyzję na decyzję (...) Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w K. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej skarżący zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

W uzasadnieniu tego wniosku skarżący wskazał, że wykonanie zaskarżonej decyzji spowoduje dla skarżącego trudne do odwrócenia skutki polegające na egzekwowaniu wysokiej kary pieniężnej nałożonej wbrew przepisom prawa i w sytuacji, gdy skarżący kwestionuje zasadność kary.

Z akt sprawy wynikają też dane o sytuacji materialnej i osobistej skarżącego, złożone w związku z wnioskiem o prawo pomocy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Powyższy wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) - dalej określanej jako p.p.s.a. - po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W ocenie Sądu takie przesłanki zachodzą w niniejszej sprawie, w której przedmiotem skargi jest decyzja w przedmiocie nałożenia na skarżącego kary pieniężnej w kwocie (...) zł.

Skarżący wskazał na trudną sytuację zdrowotną (choroba skarżącego) i finansową skarżącego i jego żony oraz na niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków ewentualnego wykonania zaskarżonej decyzji, szczególnie w kontekście wysokości nałożonej kary pieniężnej.

Skarżący podniósł, że nie posiada płynnych aktywów, w szczególności gotówki.

Z akt wynika natomiast zajęcie komornicze renty żony skarżącego i inne obciążenia.

Biorąc pod uwagę okoliczności wskazane przez skarżącego w uzasadnieniu wniosku o prawo pomocy należy stwierdzić, że wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji zasługuje na uwzględnienie, ponieważ uprawdopodobnione zostały przesłanki zawarte w powołanym na wstępie przepisie.

Przede wszystkim istotne jest, w ocenie Sądu, niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków związanych z poniesieniem przez skarżącego kary pieniężnej, której wysokość jest znaczna, tym bardziej, że skarżący i jego żona są rencistami.

Mając na uwadze powyższe Sąd, działając na podstawie art. 61 § 3 i 5 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia. Zgodnie z art. 61 § 5 p.p.s.a. postanowienia, o których mowa w § 3 i 4, sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.