Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3090588

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 27 października 2020 r.
II SA/Kr 815/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: SWSA Jacek Bursa (spr.) SNSA Joanna Tuszyńska SWSA Tadeusz Kiełkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 27 października 2020 r. sprawy ze skargi J. C. na postanowienie Nr (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) maja 2020 r., znak: (...) w przedmiocie oddalenia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym skargę oddala

Uzasadnienie faktyczne

Egzekwowany w przedmiotowej sprawie obowiązek wynika z decyzji PINB dla miasta N. nr (...) z dnia 31 lipca 2018 r., znak: (...), w której nakazano J. C. dokonać rozbiórki samowolnie wzniesionego wolnostojącego budynku inwentarsko-gospodarczego, o wymiarach poziomych 4.45 x 3.45 m, usytuowanego na terenie dziatek nr (...) i (...) w obr. (...) przy ul. (...) w N., przy granicy z działką nr (...) w obr. (...)". Decyzja ta została utrzymana w mocy decyzją MWINB nr (...) z dnia 8 maja 2019 r., znak: (...)

W dniu 31 maja 2019 r. pracownicy powiatowego inspektoratu przeprowadzili kontrolę wykonania obowiązku nakazanego w decyzji PINB dla miasta N. nr (...) z dnia 31 lipca 2018 r., znak: (...) i stwierdzili, że obowiązek ten pozostaje niewykonany. Przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego PINB dla miasta N. upomnieniem z dnia 2 października 2019 r., znak: (...), wezwał J. C. do wykonania ciążącego na nim obowiązku rozbiórki z pouczeniem, że niewykonanie obowiązku w zakreślonym w upomnieniu terminie spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Kolejna kontrola przeprowadzona w dniu 22 października 2019 r. również nie wykazała wykonania obowiązku. W dniu 7 listopada 2019 r. PINB dla miasta N. wystawił tytuł wykonawczy nr (...), stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, a dotyczący obowiązku wynikającego z decyzji PINB dla miasta N. nr (...) z dnia 31 lipca 2018 r., znak: (...), utrzymanej w mocy decyzją MWINB nr (...) z dnia 8 maja 2019 r., znak: (...)

W piśmie z dnia 8 listopada 2019 r. J. C. zgłosił zarzut w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej.

Postanowieniem nr (...) z dnia 25 listopada 2019 r., znak: (...) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta N., rozpatrując zgłoszony przez zobowiązanego J. C. zarzut egzekucji pomimo odroczenia terminu wykonania obowiązku - o jakim mowa w przepisie art. 33 § 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zarzut oddalił jako bezpodstawny.

J. C. złożył zażalenie.

Inspektor Nadzoru Budowlanego, postanowieniem Nr (...) z dnia 27 maja 2020 r. na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 144 k.p.a. w związku z art. 18 oraz art. 23 § 1 i 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.) utrzymał skarżone postanowienie w mocy.

W uzasadnieniu podano, iż w decyzji PINB dla miasta N. nr (...) z dnia 31 lipca 2018 r., znak: (...), nie określono terminu wykonania rozbiórki budynku. Decyzja ta została utrzymana w mocy decyzją MWINB nr (...) z dnia 8 maja 2019 r., znak: (...) i stała się ostateczna. Zobowiązany winien był więc wykonać nałożony na niego obowiązek rozbiórki niezwłocznie po doręczeniu mu ostatecznej decyzji w sprawie, czyli po doręczeniu mu decyzji MWINB nr (...) z dnia 8 maja 2019 r., znak: (...) Obowiązek nie jest wymagalny również w sytuacji, gdy wykonanie decyzji, z której ten obowiązek wynika, zostało wstrzymane na mocy rozstrzygnięcia właściwego organu. Z urzędu wiadomym jest tut. Organowi, że P. J. C. złożył w piśmie z dnia 8 października 2019 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na decyzję MWINB nr (...) z dnia 8 maja 2019 r., znak: (...) Wniesienie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego nie oznacza jednak automatycznie wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu. W związku ze skargą J. C. z dnia 8 października 2019 r. MWINB nie wydał postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji nr (...) z dnia 8 maja 2019 r., znak: (...) i takiego postanowienia nie wydał również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po przekazaniu mu skargi. Zatem nie doszło do wstrzymania wykonania tej decyzji. Nadto Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 7 lutego 2020 r., sygn. akt: II SA/Kr 1345/19, skargę odrzucił.

Zatem sporny obowiązek jest wymagalny i był też wymagalny w dniu wystawienia przez PINB dla miasta N. tytułu wykonawczego nr (...) z dnia 7 listopada 2019 r. Nadto w kwestii "woliery 3.10 x 3.10", J. C. powołał się na decyzję nr (...). Organ wskazał, iż była ona przedmiotem odrębnego postępowania administracyjnego prowadzonego przez PINB dla miasta N.: decyzją nr (...) z dnia 30 września 2019 r., znak: (...) J. C. złożył od tej decyzji odwołanie, które zarejestrowane zostało pod nr: (...), lecz na podstawie tytułu wykonawczego nr (...) z dnia 7 listopada 2019 r., egzekwowany jest jedynie obowiązek rozbiórki wolnostojącego budynku inwentarsko-gospodarczego, o wymiarach poziomych 4,45 x 3,45 m, usytuowanego na terenie działek nr (...) i (...) w obr. (...) przy ul. (...) w N., przy granicy z działką nr (...) w obr. (...) tj. obowiązek wynikający z decyzji PINB dla miasta N. nr (...) z dnia 31 lipca 2018 r., znak: (...), utrzymanej w mocy decyzją MWINB nr (...) z dnia 8 maja 2019 r., znak: (...) Poza zakresem tego postępowania pozostaje sprawa woliery, która w żaden sposób nie wpływa na tok postępowania egzekucyjnego W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie J. C. podniósł, że jako właściciel nieruchomości (...) i (...) nie prowadził żadnych robót budowlanych i nie prowadzi od 50 lat, a PINB przypisuje mu popełnienie samowoli budowlanej.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie podtrzymując dotychczasowe stanowisko.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 27, dalej jako: p.p.s.a.) sądy administracyjne powołane są do kontroli zgodności z prawem działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Kontrola ta sprawowana jest w zakresie oceny zgodności zaskarżonych do sądu decyzji z obowiązującymi przepisami prawa materialnego jak i przepisów proceduralnych. Orzekanie - w myśl art. 135 p.p.s.a. - następuje w granicach sprawy będącej przedmiotem kontrolowanego postępowania, w której został wydany zaskarżony akt lub czynność i odbywa się z uwzględnieniem wówczas obowiązujących przepisów prawa. Stosownie do przepisu art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i "c" p.p.s.a. Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie uchyla decyzję lub postanowienie w całości albo w części, jeżeli stwierdzi naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy lub inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy. W przypadku bezzasadności skargi, sąd skargę oddala na podstawie art. 151 p.p.s.a. Przedmiotowa sprawa została rozpoznana w trybie uproszczonym na podstawie art. 119 pkt 3 p.p.s.a., który stanowi, że sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, jeżeli przedmiotem skargi jest postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także postanowienie rozstrzygające sprawę co do istoty oraz postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie. Zgodnie z art. 120 p.p.s.a. w trybie uproszczonym sąd rozpoznaje sprawy na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów.

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

W związku z zarzutami skargi, że skarżący nie prowadzi i prowadził żadnych robót budowlanych, należy podkreślić, że w niniejszym postępowaniu sąd kontroluje jedynie prawidłowość czynności egzekucyjnych organu, które wynikają z ostatecznej decyzji MWINB nr (...) z dnia 8 maja 2019 r., znak: (...), dotyczącej obowiązku rozbiórki samowolnie wzniesionego wolnostojącego budynku inwentarsko-gospodarczego, o wymiarach poziomych 4.45 x 3.45 m, usytuowanego na terenie dziatek nr (...) i (...) w obr. (...) przy ul. (...) w N., przy granicy z działką nr (...) w obr. (...) To czy istniały podstawy aby skarżącego obciążyć obowiązkiem rozbiórki tego budynku, było przedmiotem postępowania przed organami nadzoru budowlanego, zakończonego ww. decyzją i nie podlega ponownemu badaniu w postępowaniu egzekucyjnym.

Co się tyczy postępowania egzekucyjnego należy wskazać, że z akt administracyjnych wynika, że organ egzekucyjny stwierdził nie wykonanie ww. obowiązku egzekucyjnego, w związku z czym wszczął w tym zakresie stosowne postępowanie. Skarżącemu doręczono upomnienie, a następnie tytuł wykonawczy. W toku postępowania skarżący zgłosił zarzut brak wymagalności obowiązku egzekucji, precyzując że obowiązek nie jest wymagalny z uwagi na odroczenie terminu wykonania jego wykonania, z uwagi na wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję MWINB nr (...) z dnia 8 maja 2019 r., znak: (...) (k. 40 akt organu I instancji). Podkreślić jednak należy, że wniesienie skargi nie wstrzymuje automatycznie wykonania decyzji organu II instancji, która posiada walor ostateczności. Decyzja taka jest wykonalna i podlega egzekucji. W tym celu konieczne jest wstrzymanie wykonania takiej decyzji przez organ lub przez Sąd. Jak wynika z akt administracyjnych oraz akt II SA/Kr 1345/19, decyzja nakazująca rozbiórkę nie została wstrzymana. Natomiast postanowieniem z dnia 7 lutego 2020 r. wydanym w sprawie II SA/Kr 1345/19 WSA skargę odrzucił. Aktualnie postanowienie to jest prawomocne, co oznacza że ostateczna decyzja o nakazie rozbiórki, która nie była wstrzymana, aktualnie posiada także walor prawomocności.

W tym stanie rzeczy nie można było uznać za uzasadniony zarzutu skarżącego o odroczeniu terminu wykonania obowiązku.

Z powyższych przyczyn skarga jako bezzasadna podlega oddaleniu, o czym orzeczono na podstawie art. 151 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.