II SA/Kr 813/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - OpenLEX

II SA/Kr 813/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1762630

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 23 czerwca 2015 r. II SA/Kr 813/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Darmoń.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia formularza PPF w sprawie ze skargi M. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia 25 marca 2014 r., znak (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy zarządza: pozostawić bez rozpoznania wniosek o przywrócenie terminu.

Uzasadnienie faktyczne

M. P. wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia 25 marca 2014 r., znak (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy.

Skarżąca wnosząc skargę nie uiściła opłaty. W związku z tym zarządzeniem z dnia 4 czerwca 2014 r. została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł należnego od skargi. Wpis ten winien zostać uiszczony w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia doręczono skarżącej w dniu 3 września 2014 r. W zakreślonym terminie skarżąca nie uiściła wpisu od skargi, lecz złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy.

Ponieważ skarżąca nie uzupełniła braków formalnych wniosku o prawo pomocy tj. nie przesłała formularza PPF, wniosek ten został pozostawiony bez rozpoznania zarządzeniem z dnia 25 lipca 2014 r.

Następnie zarządzeniem z dnia 20 sierpnia 2014 r. skarżąca została wezwana do wykonania zarządzenia z dnia 4 czerwca 2014 r. i uiszczenia wpisu od skargi, jednakże należna opłata nie została wniesiona.

Postanowieniem z dnia 4 listopada 2014 r. skarga wniesiona w niniejszej sprawie została odrzucona z powodu nieuiszczenia wpisu. Odpis postanowienia doręczono skarżącej 17 listopada 2014 r.

W ostatnim dniu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej skarżąca złożyła wniosek o przyznanie jej adwokata z urzędu celem zaskarżenia postanowienia. W piśmie tym wskazała nowy adres (ul. S., K.), na który przesłano formularz PPF celem jego wypełnienia i odesłania do sądu w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Ponieważ przesyłka zawierająca formularz powróciła do sądu po dwukrotnym awizowaniu z adnotacją "zwrot - nie podjęto w terminie", a wypełniony formularz PPF w zakreślonym terminie nie wpłynął do sądu, zarządzeniem z dnia 30 marca 2015 r. pozostawiono wniosek o prawo pomocy bez rozpoznania. Zarządzenie doręczono skarżącej 12 maja 2015 r.

Dwa dni później w piśmie z dnia 14 maja 2015 r. skarżąca wniosła "o przywrócenie terminu do złożenia stosownego formularza" zaznaczając, że przesyłki zawierającej formularz nie otrzymała z uwagi na zmianę adresu. Jednocześnie wniosła o ponowne przesłanie formularza.

Zarządzeniem z dnia 29 maja 2015 r. wezwano skarżącą do uzupełnienia braków formalnych powyższego pisma poprzez dołączenie jego 13 odpisów oraz sprecyzowanie, kiedy ustała przyczyna uchybienia terminu i jakie ujemne skutki dla strony w zakresie postępowania sądowego spowodowało uchybienie terminu - w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

W odpowiedzi na to pismo skarżąca dołączyła 8 odpisów pisma z 14 maja 2015 r. i wskazała, że pisma z formularzem nie otrzymałam z uwagi na zmianę adresu korespondencyjnego. Podniosła: "Stosowne zawiadomienie o zmianie tego adresu przelałam Wysokiemu Sądowi ale okazało się iż w międzyczasie sąd wysłał, jak rozumiem formularz na stary adres. Ja nie otrzymałem też w tym względzie awiza a Poczta winna przekierowywać całość korespondencji na ulicę S. stosownie do złożonej dyspozycji".

Stosownie do art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a." jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie z § 2 powołanego przepisu jeżeli strona nie uzupełniła lub nie poprawiła pisma w terminie, przewodniczący zarządza pozostawienie pisma bez rozpoznania. Na zarządzenie przysługuje zażalenie.

Skarżąca nie uzupełniła braków formalnych wniosku o przywrócenie terminu, bowiem dołączyła tylko 8, a nie 13 odpisów pisma, a ponadto nie wskazała kiedy ustała przyczyna uchybienia terminu i jakie ujemne skutki dla niej w zakresie postępowania sądowego spowodowało uchybienie terminu.

W tej sytuacji wniosek skarżącej z dnia 14 maja 2015 r. o przywrócenie terminu do złożenia formularza PPF należało pozostawić bez rozpoznania na podstawie art. 49 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.