Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2862192

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 4 marca 2013 r.
II SA/Kr 58/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Czeluśniak.

Sędziowie WSA: Waldemar Michaldo (spr.), Agnieszka Nawara-Dubiel.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2013 r. sprawy ze skargi F.G. na postanowienie nr (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 31 października 2012 r. nr (...) w przedmiocie wykonania zastępczego skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.