Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897495

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 31 maja 2011 r.
II SA/Kr 508/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: NSA Andrzej Irla (spr).

Sędziowie WSA: Ewa Rynczak Mirosław Bator.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 maja 2011 r. sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa (...) S.A. w R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia 27 marca2001 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu skargę oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.