Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2060520

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2016 r.
II SA/Kr 449/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Łoboz (spr).

Sędziowie WSA: Agnieszka Nawara-Dubiel Beata Łomnicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 czerwca 2016 r. w sprawie ze skargi Stowarzyszenia (...) na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 2 grudnia 2015 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy dopuszczenia w charakterze podmiotu na prawach strony postanawia: wyłączyć Sędziego WSA Iwonę Niżnik - Dobosz od orzekania w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 18 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej: "p.p.s.a.") sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy: w sprawach w których jest stroną lub pozostaje z jedną z nich w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziałuje na jego prawa lub obowiązki; w sprawach swojego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia; w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; w sprawach w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem jednej ze stron; w sprawach, w których świadczył usługi prawne na rzecz jednej ze stron lub jakiekolwiek inne usługi związane ze sprawą; w sprawach, w których brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jak też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator; dotyczących skargi na decyzję lub postanowienie rozstrzygające sprawę co do istoty wydanych w postępowaniu administracyjnym nadzwyczajnym, jeżeli w prowadzonym wcześniej postępowaniu sądowoadministracyjnym dotyczącym kontroli legalności decyzji albo postanowienia wydanych w postępowaniu administracyjnym zwyczajnym, brał udział w wydaniu wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie; a także w sprawach, w których brał udział w rozstrzyganiu sprawy w organach administracji publicznej.

Stosownie natomiast do treści art. 19 p.p.s.a., niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 18, sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie.

W dniu 16 czerwca 2016 r. Sędzia WSA Iwona Niżnik - Dobosz zgłosiła żądanie wyłączenia jej od orzekania w niniejszej sprawie. Z treści oświadczenia złożonego do akt sprawy przez sędziego wynika, iż mogą zachodzić okoliczności wymienione w art. 19 p.p.s.a., które mogłyby wywołać uzasadnione wątpliwości co do bezstronności ww. sędziego w niniejszej sprawie.

Wobec powyższego na podstawie wyżej cytowanego przepisu orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.