II SA/Kr 408/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2569044

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 22 października 2018 r. II SA/Kr 408/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Daniel.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 22 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg W. W. i L. R. - W. na decyzję nr (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) stycznia 2017 r., znak: (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót postanawia:

1.

odrzucić zażalenie skarżącego W. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 11 września 2018 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej wniesionej przez skarżącego

2.

zwrócić skarżącemu W. W. kwotę (...) (słownie: (...)) złotych uiszczonych tytułem wpisu od zażalenia

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 11 września 2018 r., sygn. akt II SA/Kr 408/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w sprawie ze skarg W. W. i L. R. - W. na decyzję nr (...) (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 12 stycznia 2017 r., znak: (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót odrzucił skargę kasacyjną skarżącego W. W.

Odpis postanowienia został doręczony skarżącemu w dniu 19 września 2018 r.

W dniu 26 września 2018 r. (data stempla pocztowego) skarżący wniósł osobiście sporządzoną skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 - dalej p.p.s.a. zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno zostać sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego, przy czym wymaganie to jest spełnione, jeżeli zażalenie wnosi osoba posiadająca kwalifikacje określone w art. 175 § 2 p.p.s.a., jak również w art. 175 § 3 w odniesieniu do określonej kategorii spraw. Zachowanie tzw. przymusu adwokackiego stanowi dodatkowy wymóg, jaki musi spełniać tego typu zażalenie, aby mogło zostać skutecznie wniesione. W przeciwieństwie bowiem do wymogów formalnych przewidzianych dla pisma procesowego, którego braki mogą zostać usunięte w trybie art. 49 p.p.s.a., sporządzenie zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej przez osobę do tego nieuprawnioną należy do braków nieusuwalnych. W konsekwencji, podlega ono odrzuceniu bez wzywania strony o jego uzupełnienie.

Skarżący nie jest osobą, która byłaby uprawniona do sporządzenia zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej i mimo stosownego pouczenia w tym zakresie wniósł zażalenie sporządzone osobiście. Skutkuje to stwierdzeniem niedopuszczalności zażalenia i jego odrzuceniem na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia. O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 pppsa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.