Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1991489

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 30 maja 2014 r.
II SA/Kr 380/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Bator.

Sentencja

Kraków, dnia 30 maja 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. S. i A. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia 10 stycznia 2014 r. znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia postanawia: 1/ odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku; 2/ zwrócić K. S. kwotę 100 (stu) zł tytułem nienależnie uiszczonej opłaty kancelaryjnej od wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 14 maja 2014 r. oddalił skargę K. S. i A. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia 10 stycznia 2014 r. znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia.

K. S. w piśmie z dnia 27 maja 2014 r. (data stempla pocztowego) zawarł wniosek o przesłanie odpisu wyroku wraz z jego uzasadnieniem.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Zgodnie z treścią art. 85 p.p.s.a. czynność w postępowaniu sądowym podjęta po upływie terminu jest bezskuteczna. W związku z tym, jeśli wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku został złożony po upływie terminu określonego w art. 141 § 2 p.p.s.a., czynność ta jest bezskuteczna. Stąd złożenie po terminie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku skutkuje odmową jego sporządzenia, stosownie do art. 141 § 3 p.p.s.a.

W rozpoznawanej sprawie termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku rozpoczął swój bieg w dniu ogłoszenia wyroku, tj. 14 maja 2014 r. Zatem wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku należało złożyć najpóźniej w dniu 21 maja 2014 r. Tymczasem skarżący, skierował wniosek o uzasadnienie wyroku w dniu 27 maja 2014 r., a więc po upływie siedmiodniowego terminu na jego zgłoszenie.

W konsekwencji wniosek strony o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku, jako złożony po upływie ustawowego terminu, nie wywołał skutku procesowego.

Z tych względów Sąd na podstawie art. 141 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia. O zwrocie nienależnie uiszczonej opłaty kancelaryjnej Sąd orzekł na podstawie art. 225 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.