Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2863223

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 9 kwietnia 2013 r.
II SA/Kr 351/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Tuszyńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy Miejskiej K. na postanowienie Wojewody (...) z dnia 25 stycznia 2013 r. znak: (...) w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania postanawia: na podstawie art. 112 w zw. z art. 55 § 1 i 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) zobowiązać do nadesłania oryginałów lub potwierdzonych za zgodność kopii kompletnych akt administracyjnych dotyczących niniejszej sprawy, w szczególności postanowienia z dnia 25 stycznia 2013 r. - w terminie 7 dni pod rygorem wymierzenia (w trybie 112 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami) grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 ww. ustawy w razie uchylenia się organu od zastosowania się do niniejszego postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.