Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1958211

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 15 stycznia 2016 r.
II SA/Kr 199/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Darmoń.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia 17 listopada 2014 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania postanawia: przywrócić D. M. termin do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 30 czerwca 2015 r.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 30 czerwca 2015 r. oddalił skargę D. M. wniesioną w niniejszej sprawie.

Skarżący złożyła wniosek o uzasadnienie wyroku. Powyższy wyrok wraz z uzasadnieniem został doręczony D. M. w dniu 22 sierpnia 2015 r.

Skarżąca złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy m.in. w zakresie ustanowienia radcy prawnego z urzędu. Postanowieniem z dnia 23 października 2015 r. referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ustanowił dla skarżącej radcę prawnego z urzędu.

Zarządzeniem z dnia 4 listopada 2015 r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w K. w związku z postanowieniem Wojewódzkiego Sądu administracyjnego z dnia 23 października 2015 r. wyznaczyła dla D. M. pełnomocnika z urzędu w osobie r. pr. M. M.

Pełnomocnik z urzędu został zawiadomiony o jego wyznaczeniu korespondencją doręczoną dniu 6 listopada 2015 r.

W dniu 7 grudnia 2015 r. pełnomocnik z urzędu skarżącej wniósł skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Jako niezależną od strony przyczynę uchybienia terminu wskazano procedurę ustanawiania profesjonalnego pełnomocnika z urzędu.

Stosownie do przepisu art. 177 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej określanej jako p.p.s.a. - w razie ustanowienia w ramach prawa pomocy adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego po wydaniu orzeczenia, na wniosek złożony przez stronę, której doręcza się odpis orzeczenia z uzasadnieniem sporządzonym z urzędu, albo przez stronę, która zgłosiła wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, termin do wniesienia skargi kasacyjnej biegnie od dnia zawiadomienia pełnomocnika o jego wyznaczeniu, jednak nie wcześniej niż od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Zgodnie jednak z art. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 658), która to ustawa prowadziła powyższy przepis, stosuje się go jedynie do spraw wszczętych po jej wejściu w życie.

Niniejsza sprawa została wszczęta przed wejściem w życie ustawy zmieniającej Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a zatem należy przyjąć, że termin do wniesienia skargi kasacyjnej został w niniejszej sprawie przekroczony i rozpoznać wniosek o jego przywrócenie/ Stosownie do art. 86 § 1 "p.p.s.a." jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanawia o przywróceniu terminu. W myśl art. 87 powołanej ustawy pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej zasługuje na uwzględnienie, bowiem przesłanki przywrócenia terminu zostały w niniejszej sprawie spełnione. Skarżąca wraz z wnioskiem przedłożyła skargę kasacyjną, a więc dokonała czynności, której wcześniej nie dokonano w terminie. Wykazała również brak winy w przekroczeniu terminu - ze względu na przymus adwokacko - radcowski przy wnoszeniu skargi kasacyjnej (art. 175 § 1 p.p.s.a.) rozstrzyganie przez Sąd w przedmiocie wniosku o ustanowienie adwokata z urzędu stanowiło niezależną od strony przeszkodę do wniesienia skargi kasacyjnej w ustawowym terminie.

Z kolei w kwestii terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sytuacji ustanowienia pełnomocnika z urzędu po upływie terminu do jej wniesienia w orzecznictwie przyjmuje się, że wystarczające jest zachowanie trzydziestodniowego terminu od dnia, w którym pełnomocnik miał możliwość działania w sprawie. Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 24 kwietnia 2014 r., sygn. II OZ 384/14 (LEX nr 1460186) wskazał: "Pomimo, że art. 87 § 1 p.p.s.a. zastrzega, że żądanie przywrócenia terminu należy zgłosić w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, to uwzględnienia wymaga fakt, iż zgodnie z art. 87 § 4 p.p.s.a. równocześnie z wnioskiem strona jest zobowiązana dokonać czynności, której nie dokonała w terminie. W konsekwencji uznaje się, że w wypadku ustanowienia pełnomocnika z urzędu w trybie art. 244 p.p.s.a. dniem, w którym ustała przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej jest dzień, w którym pełnomocnik z urzędu miał rzeczywistą możliwość wniesienia skargi kasacyjnej po zapoznaniu się z aktami sprawy, jednak nie później niż dzień upływu trzydziestu dni od dnia zawiadomienia go o wyznaczeniu do występowania w sprawie (por. postanowienie NSA z dnia 8 czerwca 2006 r., sygn. akt I FZ 198/06, postanowienie NSA z dnia 15 marca 2007 r., sygn. akt II FZ 47/07, postanowienie NSA z dnia 11 października 2011 r., sygn. akt II FZ 570/11, publ. www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Koncepcja ta gwarantuje stronie i jej pełnomocnikowi czas niezbędny do sporządzenia i wniesienia środka zaskarżenia wraz z żądaniem przywrócenia terminu, a ponadto nie pozwala na nieograniczoną w czasie możliwość składania wniosku w trybie art. 86 p.p.s.a.".

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 86 i art. 87 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.