Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2879614

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 4 kwietnia 2012 r.
II SA/Kr 185/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Szkodzińska.

Sędziowie: NSA Joanna Tuszyńska, WSA Krystyna Daniel (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2012 r. sprawy ze skargi J.L. i E.L. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 25 listopada 2011 r. nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.