Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2917263

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 29 listopada 2010 r.
II SA/Kr 180/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Szkodzińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia 29 listopada 2009 r., znak (...) w przedmiocie uzgodnienia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy postanawia:

1) podjąć zawieszone postępowanie między instancyjne

2) stwierdzić prawomocność postanowienia o umorzeniu postępowania sądowego z dnia 29 marca 2006 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.